Начало на реферати

Намиране на елементи на равнобедрен трапецШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ - ШУМЕН

Катедра: „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

П Л А Н – К О Н С П Е К Т


На урок по Геометрия в 10 клас, 2010г.

Съставил: Женя Славчева Робева

Специалност: Метематика и информатика /з/

  1. Тема на урока: Намиране на елементи на равнобедрен трапец

  2. Вид на урока : упражнение

  3. Място на урока в общата тема : Девети урок за упражнение от Раздел № 4 „Триъгълници“

  4. Цели на урока:

а) Образователни :

- да се развият умения за прилагане геометрични определения, теореми и следствия от тях при решаването на геометрични задачи;

- да се сигури трайно усвояване на математическите знания;

- да се развие способност за формиране на логически изрази.

б) Възпитателни :

- да се развиват в учениците мисловните операции анализ, сравнение и обобщение.

- да се развие способността за формиранена логически умозаключения;

- да се изгради умение да се подбират средства и методи за постигане на поставена цел, отчитайки конкретните условия.

  1. Методи на обучение : беседа, обяснение, самостоятелна работа

  2. Нагледно технически средства : таблица, чертеж

  3. Ход на урока :

Дидактическа задача

Дейност на учителя

Дейност на ученика

1.Организация на учениците2.Актуализаране на стари знания

3. Поставяне на тема
4. Задаване на домашна работа


Поздравявам и приканвам учениците да се подготвят за час.Какво равнобедрения трапец?При решаване на трапец може да се използва Питагорова теорема, т.к. височината на трапеца сключва прав ъгъл с основата. Какво гласи Питагорова теорема?
Запишете темата на урока:


Намиране елементи на трапецЗадача 1. В равнобедрен трапец диагонала е 10см, а острият ъгъл 45

Намерете радиуса на описаната окръжност.
Задача 2. В равнобедрен трапец с голяма основа 12см и бедро 7см е вписана окръжност. Намерете радиуса на вписаната и описаната окръжността.


Задача 3. Основата на равнобедрен трапец ABCD е 15см. Правите съединяващи средата й К с краищата на другата основа пресичат диагоналите в т. М и N MN=3см.. Да се намери другата основа.
Запишете за домашна работa задачи 7 и 8 от страница 91 от учебника.
Четириъгълник, при който двете срещуположни страни са успоредни и се наричат основи a и b , а другите две страни са равни и се наричат бедра на трапеца.Дадено:

ABCD – трапец,

k(O,r) описана около ABCD

AC = 10см

<= 45

Да се намери:

r = ?Решение:
Дадено:

ABCD – трапец,

k(O,r) вписана ABCD

AB = 12см

AD=7см

Да се намери:

r = ?


Решение:

, a = 2см.Дадено

ABCD – трапец,

AB=15см

MN=3см


Да се намери:

CD = ?

Решение:
Намиране на елементи на равнобедрен трапец facebook image
Публикувано от: Снежина Димитрова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.