Начало на реферати

Наказателно право


НАКАЗАТЕЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО - НИП

/ПЕНИТЕНЦИАРНО ПРАВО/-ПП

проф.д-р Здравко Трайков


Изпит 2 въпроса за 40 мин. Писмено-и после устно, плюс допълнителни въпроси.

За изпита: Наказанието лиш.от свобода, режим в местата ЛО и др,; принципи, диференцирания подход, прогресивната система,;


1.ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПП. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ.

НИП и Пенитенциарно право са идентични понятия. Общо са позтати 13 наказания. НИП е по задължителните изисквания за изучаване на правото. Част от въпросите касаят т.нар.обща част които не свързани директно с изпълнение на наказанията, по това право трябва да се ползват учебници. Предмета на НИП-най общо то е самостоятелен отрасъл в с-мата на действащото право и третият заключителен клон в наказ.дейност. верно е че в миналото, наказат.дисциплини са били обединени в едно. Но много отдавна и то по точно опр.критерии тези правни дисциплини са се обединили като самостоятелни. Основното което разграничава това право от мат.наказ.и от проц.наказ.право – основното е това че НИП започва там където свършва наказат.процес и тогава когато са прилож.нормите на наказ.право. назазат.право предметът му е общ.отнош.свързани с изв.на престъпления, процесът-редът в който може да се разкрие обект.истина ида се прил.мат.закон. НИП започва там където тези два клона са изпълнили своето предназначение. Там където има влязла в сила присъда която тр.да бъде изпълнена. Сегашния наказат.закон е приет 1968 г. действащия до преди няколко месеца е 1969 г., не принадлежността на една норма към клон на правото се определя от товадали се намира от един и ли друг закон а обществ.отношения които тя урежда. В Закона за Изпълн. На Наказанията и Задържане под стража има цели глави които уреждат правния статут на служители, но това са чисто трудови правоотношения, но за да има една яснота се допуска подобни смешения. Що се касае до административното право което също е близко до НИП, отграниченията са на базата на предмета на регулиране. В АП и АНак.разпоредби има адм.наказания които са мн.близки до тези в ПП напр. глобата или задържането в поделението на МВР, но голямото различие между една глоба по адм.ред и такава по нак.пр.ред е последиците от това наказание. Адм.глоба може многократно да надминава глобата наложена по наказат.правен ред, но посл.ще бъде вписана в Свидетелството за съдимост.

Връзка между нашето НИП и това на др.европ.страни и въпросите свързани с интеграционните процеси. Известно е че К. даде примат на нормите на ЕС пред вътрешното право. До преди това все още имаше такива учени в РБ които си държаха на суверенитета и повтаряха че това е което хар.същността на една държава без да оценяват това че в Европа въпроса за суверенитета вече се разгл.по друг начин. Сега излиза така че дори и върх.закон К. ако противоречи на норма на ЕС която РБ е приела като е ратифицирала ще се приложи европ.норма ако се стигне до межд.съд. какъв е обаче механизмът по който се прилагат тези европ.норми? действащия механизъм в ПП има мн.актове които регулират тези отношения но те не са под формата на Конвенции, а са под формата на стандарти. Най-разпростр. Е стандарт „минимум” минимални стандартни правила за третиране на лишените от свобода-европ.правила за затворите. По правило това не са норми които са задължителни, те не са ратифицирани от страните, но има една Конвенция против изтезанията и нечов.отн.и третиране която ние сме ратифицирали и която извършва редовни инспекции в страните на ЕС. И когато тази комисия прави проверка тя взема за база тези стандарти. И когато идва и прави проверка освен в затворите, арестите, поделенията на МВР, психиатриите, тя взема тези норми и когато тези стандарти не са изпълнени нейните предписания са категорични, найнапред предупреждения след това санкционни мерки. В РБ има норма която задължава да се осигурят 4 кв.м. на лишения от свобода.

Наказателно право facebook image
Публикувано от: Ганчо Христов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.