Забравена парола?
Начало на реферати

Най-важното за видовете червей


ТИПОВЕ

ЕДНОКЛЕ-

ТЪЧНИ ЖИВОТНИ

МЕШЕСТИ ЖИВОТНИ

ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ

КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ

ПРЕШЛЕНИ-СТИ ЧЕРВЕИ

ЧЛЕНЕСТОНОГИ

МЕКОТЕЛИ

ХАРАК-ТЕРНИ БЕЛЕЗИ

-Тялото се състои само от една клетка , която изпълнява всички жизнени процеси на един цялостен организъм: движи се, храни се , размножава се , диша и отделя.

-Едноклетъчните животни живеят единично или в колонии.

-Тялото има форма на мехче с един отвор-уста.Около нея се разполагат пипала,с които животните улавят храната.Тя постъпва в стомашната (гастрална) празнина.

-Характерни са две форми: прикрепена-полип, и медуза, плаваща във водата.

-Тялото е изградено от два слоя клетки:външен- ектодерма и вътрешен- ендодевма.Между тях има некленъчен ,желатиноподобен слой-мезоглея.Клетките в двата пласта изпълняват различна функция.

-Тялото има радиална симетрия.

-Върху пипалата има копривни клетки с парлива течност за парализиране.

-За първи път-нервни клетки със звездовидна форма и дълги израстъци-образуват нервна мрежа(дифузна).

-Мешестите животни живеят единично или в колонии.

-Те са първите животни с обособени органи и системи,които си развиват от три зародишни пласта-ектодерма, ендодерма и мезодерма.

-за пръв път-двустранна двустранна симетрия за придвижване чрез пълзене и плуване в една посока.

-Изгражда се кожно-мускулна торба от покривен еднослоен епител и напречно и надлъжно разположени мускулни влакна за изграждане на телесна празнина запълнена с паренхимни кл.

-Развива се затворена храносмилателна система-от предно,средно и сляпо черво.

-За прав път-отделителна система-отделителни кл.

-за пръв пат-полова системаот полови органи.

-нервната система е изградена от два нервни възела в предния край които са образувани от ст. на нерв.кл.От тях по дължината на тялото се простират два нервни слоя свързани чрез напречни връзки.

-Кожно-мускулната торба е съставена от кутикула,слой епителни кл. и надлъжно разложени мускули.

-Няма паренхимн,а между стените на тялото и вът. органи се появява празнина с течност ,която служи за опора.

-Хр. система е отворена три дяла-предно средно и задно черво завършващо с анус.

-Отделител-ната система е представена от видоизменени кожни жлези.

-Половата система е по-проста-кръглите червеи са разделно-полови-мъжките са по малки от женските.

-Нервната система-нервни възли и нервни кордони,осезателните органи са слабо развити.-Тялото се разделя на главова част туловище и анална част.Външно и вътрешно то е разделено на отд. прешлени.

-Кожно-мускулната торба е добре развита.

-Появява се същинска телесна празнина със собствени стени образувани от мезодерма-разделена на сегменти.

-Появява се дихателна система от дихателни органи-хриле,които са видоизменени части от видоизменени органи.

-Появява се кръвоносна система-от надлъжни и пръстеновидни кръвоносни съдове.

-Отделителната система е изградена от нов тип отделителни органи-метанефридии по два във всеки сегмент.

-Те са разделнополови и хермафродитни животни.

-Нервната система е съставена от окологлътачен нервен пръстен и коремна нервна верига.Развиват се сетивни органи: очи,органи за равновесие и

осезателни органи.

-Билатерялна симетрия.Има ясно изградени отдели:глава,гърди и коремче, изградени от различен брой членчета.

-Хитинизираната кутикула-външен скелет който изпълнява защитна и опорна функция.

-За пръв път-крайниците са съставени от членчета, подвижно свързани с тялото и помежду си.

-Мускулатурата е представена от сложни групи мускули,които осигуряват по.бързи съкращения.

-Налице е смесена телесна празнина , образувана от остатъците на първичната и вторичната телесна празнина.

-Към кръвоносната система се обособява гръбно разположен орган-тръбесто сърце(с отвори).

-При сухоземните животни се появяват нов тип отделителни органи-малпигиеви тръбички и нов тип дихат. органи-трахеи.

-Членестоногите са разделнополови,при по голяма част има полов диморфизъм (ясно изразени различия м/у мъжки и женски)

-Нервна система-главов мозък и коремна нервна верига.При някои нервните ганглии от коремната нервна верига се сливат и образуват по големи нервни възли

-Билатерялна симетрия,но при някоя е нарушена.

-Тялото е покрито с голяма кожна гънка-мантия .

М/у мантията и тялото-мантийна празнина.Мантията образува черупката и има защитно опорна функция-три пласта рогов варовит седефен.

-Същинската телесна празнина е пощи изцяло запълнена с паренхимни кл. Тя е запазена около сърцето,червото и половите жлези.

-Хр. система орган за раздробяването на храната и многоклетачни храносмилателн

Жлези(слюнни и черен дроб ).

-Кръв. система

-сърце.

-Дихат. система

При водните мекотели-кожни хриле а при сухоземните бал дроб.

-От. делит. система-бъбреци (видоизменени метанефридии)

-Те са разделнополови и хермафродитни видове.

-Нервна система-няколко чифта ганглии,разположени в различни части на тялото, свързани чрез нервни връзки .

КЛАС

ТИП САРКОМАСТИ-ГОФОРИ-

ПОТОДЕР КАМШИЧЕСТИ-

Зелена елуглена

ПОДТИП САРКОДОВИ-

Обик. амеба

ТИП СПОРОВИ

Маларен палазмоид

ТИП РЕСНИЧЕСТИ

ЧЕХЪЛЧЕ
КЛАС ХИДРОВИДНИ-

Обикновена хидра

КЛАС СЦИФОМЕДУЗИ-

Черноморска медуза

КЛАС КОРАЛИ

КЛАС РЕСНИЧЕСТИ ЧЕРВЕИ-

Ъглоглава планар КЛАС СМОКАЛ-НИЦИ-

Голям чернодробен метил

КЛАС ТЕННИ

Свинска тения

Кучешка тения

КЛАС КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ-

Детска глистя

Спирална трихина

Острица

КЛАС МНОГОЧЕТИН-ЕСТИ-

Нерис

КЛАС МАЛОЧЕТЕНИ-СТИ-

Дъждовен червеи

Тубифекс

КЛАС ПИЯВИЦИ

Мед. пивница


КЛАС РАКООБРАЗНИ-

Речен рак

КЛАС ПАЯКООБРАЗНИ-

Паяк кръстоносец

КЛАС ХИЛОПОДИ-

Обик. Скрипя

КЛАС НАСЕКОМИ

РАЗДЕЛ-ХЛЕБАРКИ, ПРАВОКРИЛ,ПОЛУТВЪРДОКЛИЛИ,ТВЪРДОКРИ-ЛИ,ПЕПЕРУДИ,ДВУ-КРИЛИ,ЦИПОКРИЛИКЛАС ОХЛЮВИ-

Градински охлюв,

Охлюв рапан

КЛАС МИДИ-

Голяма блат. мида

Речна мида

Сърцевка

КЛАС ГЛАВОНОГИ-

Октопот,сепииПРЕДСТАВИТЕЛИ

Най-важното за видовете червей facebook image
Публикувано от: Lachezar Evgeniev

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.