Начало на реферати

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование


За да бъде една детска градина/училище добре функционираща и ефективно работеща система е необходимо преди всичко цялостната и дейност да бъде ориантирана към децата/учениците - от различен стнос, с различно социално и икономическо положение, със специфични обучителни трудности и пр. От друга страна, този тип учебно заведение, трябва да осигурява равен достъп до качествено образование, мотивация и високи учебни резултати, както и социална справедливост за всички. В този смисъл е важно да се анализират разликите между традиционното и съвременното разбиране за същността на ефективното училище/детска градина.Вж. Схема 1


Схема 1

Разлики между традиционното и съвременно разбиране за същността на ефективното училище/детска градина
ТРАДИЦИОННО РАЗБИРАНЕ

СЪВРЕМЕННО РАЗБИРАНЕ

Основни положения

Доминира групата/класа.

Детето/ученикът е в центъра на

образователния процес

Детската градина/училището е подготовка за живота.

Детската

градина/училището е част от живота.

Фокус върху образованието като продукт.

Фокус върху образованието като процес.

Ученето се осъществява чрез усъвършенстване на натрупаните знания и умения.

На ученето се гледа като на непрекъснато разширяващо се разбиране е дълбочина, ширина и съдържание.

Доминира преобладаващата в общностга култура

Толсрара се културното многообразие.

Децата/учениците приемат информацията, вследствие на изискванията и волята на възрастните /учители, родители/.

Децата/учениците активно участват в решаването на проблеми, ситуации, учебни задачи и дейности.


Индивидуализираното учене отчита културната идентичност на децата

1 ьдържателна характеристика

Ученето има за цел да насърчава съобразяване с групови обществени очаквания, при високи нива на академични постижения.

Ученето има за цел да развие индивидуална компетентност - "учене през целия живот".4

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование facebook image

Подобни материалиНационални и регионални политики в областта на интеркултурното образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.