Начало на реферати

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование


Тема!


НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел:

Участниците да се запознаят с целевите и съдържателни параметри на модула.

Основни понятия:

Интеркултурно образование, приобщаващо образование, образование за социално справедливост, образование без предразсъдъци. Методи:

Лекция, индивидуална работа, работа в малки групи. Учебно-технически средства и материали:

Мултимедиа, хартия А4, химикалки, постери, маркери, книжно тиксо.
Теоретичен модел

Българското членство в Европейския съюз предопределя редица особености при формиране на взаимоотношенията между различните уязвими групи и общности. Нашата страна има амбицията да използва активна политика и следва добрите практики на етническа толерантност и разбиране, които са важен фактор на стабилност и зрялост на европейското семейство. Основни международни и национални документи, които имат отношение към приобщаващото образование са:

 • 1948, Всеобща декларация за правата на човека;

 • 1989, Конвенция на ООН за правата на детето;

 • 1990, Световна декларация за образование за всички, Джомтиен;

1993, Стандартни правила за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания;

1994, Декларация от Саламанка, Испания ;

 • 2000, Рамка за действие на световния форум по образованието, Дакар, Сенегал;

 • 2000, Цели на хилядолетието за развитие, съсредоточени върху ограничаването на бедността и социалното развитие;

 • Международен пакт за граждански и политически права;

 • Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

 • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства;

 • Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;

 • Управленска програма на българското правителство Хората са богатството па България ";

 • Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;

 • Световна програма на ЮНЕСКО и ООН Образование за всички";

 • Целите и задачите на Десетилетието на ромското включване: 2005-2015":

 • Закон за защита срещу дискриминацията;

 • Закон за закрила на детето;

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование facebook image

Подобни материалиНационални и регионални политики в областта на интеркултурното образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.