Начало на реферати

Национализъм


Коментари

1. lion1234 - Чудесно разграничение...
02.11 14:46

между нация и етнос! Бих добавил само, че освен с ,,кръвта'', езика и ,,обичая'', етносът до голяма степен комуникира и със самосъзнанието, схващано като ,,спомен''. Неслучайно, преведено от гръцки, ,,етнос'' означава ,,минало''. ,,Нация'' от лат. пък означава ,,раждане'' и комуникира повече с настоящето и бъдещето. Всъщност етносите, обръщайки се напред към настоящето и бъдещето създават ,,раждането'', нацията. В качеството си на самосъзнание, етносът предполага по-голяма свобода на избора при етническото самоопределение, защото то може да бъде различно от традиционната ,,биология'', езика и другите външни фактори. Националното самоопределение пък е строго пред-определено от историко-политическото конституиране на съответната държава - гражданин ли си на България, значи по националност си българин.
Единствената връзка м/у нация и етнос е географското място, разбирано като ,,родина'' при етноса и като ,,държава'' - при нацията.
С оглед на гореизложеното, т.нар. ,,национализъм'' е по-скоро етницизъм, защото залага повече на ,,кръвта''. Неслучайно говорят за ,,етническо напрежение'', ,,етническа карта'', наслучайно и т.нар. ,,националисти'' се връщат в историята.
Поздрави!


Образуване на българската нация, Кога? Нация или народ?

На́ция (от лат. natio — племя, народ) — социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность людей, сложившаяся в результате становления государства, фаза развития этноса (по ступеням: род – племя – народность – народ – нация), в которой данный конкретный этнос обретает суверенитет и создает собственную полноценную государственность. Может рассматриваться как форма этнической жизни индустриальной эпохи[1].

Имеется иная точка зрения, утверждающая, что нация создаёт государство для своих нужд, при этом сама нация понимается как «суперэтнос», т. е. множество взаимосвязанных народов и народностей, относящихся друг к другу с положительной комплементарностью.

Так же, в международном праве под нацией понимается совокупность граждан государства.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Това е определението за нация:
1. социално - икономическа
2. културно-политическа
3. духовна общност на хора
4. сложени в резултат на образуване на държава
5. фаза от развитие на етноса по степените /род-племе-народност-народ-нация/
6. в която дадения конкретен етнос придобива суверенитет
7. и създава собствена пълноценна държавност

Допълнителна точка за теоретиката за "нация" е, че:
Нацията се създава от държавата за своите нужди, при това нацията се разбира като "суперетнос", т.е. от множество взаимносвързани народи и народности, отнасящи се един към друг с положително отношение.

Понятието "нация" - извън литературното му значение на синоним на "народ" - може ли да се приложи към българската народност? Или нация и народ се припокриват при нас.
Кога е образувана българската нация, ако е приложима теоретиката към това?,

Национализъм facebook image
Публикувано от: Преслав Митков Петров

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.