Начало на реферати

MS Excel. Диаграми


MS Excel

Диаграми

Основни понятия.

-когато анализираме изменението на даден процес или явление, важно е да представим нагледно (графично) изменението; това позволява по-добро възприемане

- диаграмата е графично представяне (интерпретация) на данните с цел по-доброто им разбиране

- диаграмата има следните елементи: Data, Series, Data point, Axes, Legend, Titles, Chart Area, Plot Area

- серии от данни (Data Series)

 • набор от еднотипни данни – ред или колона от таблицата

 • в диаграмите могат да се представят една или няколко серии

 • сериите могат да бъдат:

  • съседни и отдалечени

  • по колони и по редове

-точка на данните (Data Point)

 • единично значение от серията данни

 • когато поставим показалеца на мишката върху точна на данните, появява се нейната стойност

-оси (Axes)

 • както на познатите графики от математиката

 • X –на категориите (category Axes) – по оста X

 • Y – на размерите на данните (Value Axes) – оста Y

 • категориите отразяват разновидностите на данните

 • размерите отразяват стойностите

 • осите не се използват при кръгови и пръстеновидни графики

-легенда (Legend)

 • съдържа наименованието на сериите данни и тяхното обозначение на диаграмата

 • вземат се от названията на колоните и редовете

-заглавия (Titles)

 • осигуряват по-добро разбиране на диаграмата

 • имаме 3 вида заглавия:

  • на цялата диаграма (Chart Title)

  • на оста X (Category (X) Axes)

  • на оста Y (Value (Y) Axes)

-площ на диаграмата (Chart Area)

каре от работния лист (sheet) или листа за диаграми (chart)

 • в него се разполагат всички елементи на диаграмата

 • -област за чертане (Plot Area)

  • част от диаграмата

  • намира се в Chart Area

  • в нея се помества начертаната диаграма


  MS Excel. Диаграми facebook image
  Публикувано от: Valya

  Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.