Забравена парола?
Начало на реферати

Мотивация за труд и привързаност към организацията


отколкото мъжете, т.е. мъжете вярват, че лесно биха могли да си намерят друга работа, както и че имат други възможности. При жените нещата стоят по друг начин те оценяват сегашната си работа високо предвид малкото алтернативи и възможности, които биха имали при евентуално напускане на настоящата си месторабота. При този фактор няма статистически значими различия в отделните възрастови групи, както и в образователните нива. Интересни са резултатите, получени при разделението на групите в различни йерархични нива. Служителите от висшите мениджърски позиции оценяват себе си високо, и вярват, че не биха имали проблеми при евентуално напускане с намирането на нова работа. Т.е. при тях почти не може да се говори за липса на алтернатива. Колкото по-ниско в йерархията е съответната позиция, толкова повече служителите оценяват своите възможности като ниски поради липса на алтернатива.

При разглеждането на фактора лоялност не се потвърди хипотезата за различия по полов признак, т.е. стойностите на мъжете и жените са почти еднакви и не може да се говори за статистически значими различия между тях. Интересен е факта, че колкото по-млади са служителите, толкова по-висока е степента на лоялност към организацията, като в групата над 35 години стойността й значително спада. В зависимост от нивото в йерархията се наблюдават отново статистически значими различия в стойностите на отделните групи. Лоялността при висшето ръководно ниво е с висока стойност, за разлика от средното ръководно ниво, и отново се увеличава при изпълнителското ниво. Обяснението ми е същото като при фактора ценност на членуването. Средното ръководно ниво оценява като ниски възможностите си за развитие и като високи алтернативите за напускане, което води до спадане на нивото на лоялността. Няма статистически значими разлики по този фактор в различните образователни нива.

По отношение на последният разглеждан фактор на привързаността лични жертви, свързани с напускането не се наблюдават статистически различия между отделните групи обособени по възрастов или полов признак, както и в зависимост от нивото в йерархията или образованието.Дисперсионен анализ на удовлетвореността. Бяха разгледани различните аспекти на удовлетвореността, както и удовлетвореността като цяло.

Удовлетвореност от съдържанието на работата. Наблюдават се статистически значими различия между мъжете и жените по отношение на удовлетвореността от съдържанието на работата.. Жените са в по-висока степен удовлетворени от съдържанието на работата отколкото мъжете. Наблюдават се различия и в зависимост от възрастта, като най-ниски стойности има групата над 35 години. Групата между 26 и 35 години има най-високи стойности на удовлетвореност от съдържанието на работата, а групата под 25 години има средни стойности. Висшето ръководно ниво е в най-висока степен удовлетворено от този аспект на работата си, като стойностите на тази група са статистически значимо по-високи отколкото на

Мотивация за труд и привързаност към организацията facebook image
Публикувано от: STOYNICHKA STOYKOVSKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.