Начало на реферати

Московска фондова борса и облигации


= 5,5%Другият метод за изчисляване на дохода до падежа е известен като търговски / Bond Salesman,s Methold / или приблизителен метод. Безспорни негови предимства са простотата и удобството при изчисленията. Като негов недостатък трябва да се отбележи приблизителния характер на получените резултати. По този метод доходът до падежа се намира по следната формула:

=

Където:

- доходът до падежа на облигацията

F.i купонната лихва

K покупна цена на облигацията

S продажната цена на облигацията

31

n броят години до падежа или продажбата на облигацията

В общият запис на горната формула знакът + означава алгебричен сбор. Когато облигацията е закупена с дисконт, той се прибавя към купонната лихва. Когато облигацията се закупува с премия, тя се приспада / изважда / от купонната лихва.

Както вече изяснихма, размерът на инвестицията / счетоводната стойност на облигацията / се изменя равномерно във времето до падежа и по тази причина в знаменателя на формулата участва полусборът от покупната и продажната цена на облигацията, т.е. средния размер на инвестицията.

Ако сега изчислим ym по търговския метод, замествайки данните от примера във формулата получена по-горе, ще получим стойност 0,0547 или 5,47 %.

Следователно резултатите за дохода на падежа ,получени по двата метода, показват несъществено различие.Близкото приближение на резултатите, както и простотата на търговския метод са в основата на неговото широко приложение.

Московска фондова борса и облигации facebook image
Публикувано от: Kiril Plamenov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.