Начало на реферати

Московска фондова борса и облигации


n брой периоди до падежа

Частен случай на дохода до падежа е т.нар. доход за периода на притежаване. Използва се , когато облигацията се продава преди падежа. За изчисляването му горната формула се модифицира по следния начин:K = ++..++

Където:

29

S продажна цена на облигацията

h доходът за периода на притежаване

m броят периоди до продажбата на облигацията

Доходът до падежа може да се изчисли по два начина. По-прецизният начин на изчисляване предполага използването на таблиците за настоящата стойност. Известен е като метод на пробите и грешките. Математически задачата се свежда до намирането на неизвестното във формулата за настоящата стойност. За по-голямо удобство при използването формулата може да се запише в следния вид:

K = +F.

Където:

е анюитетния фактор

e дисконтовия фактор

За да се намири доходът до падежа е необходимо най-напред да се търсят тези значения на анюитетния и дисконтовия фактор, които удовлетворяват горното равенство.

Да онагледим казаното по-горе с един пример: Облигация с номинал 1000 лева се котира на борсата за 1070 лева. Купонният лихвен процент по тази

Московска фондова борса и облигации facebook image
Публикувано от: Kiril Plamenov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.