Забравена парола?
Начало на реферати

Морфоскулптурен анализ на релефа на Благоевградска област
РЕФЕРАТ на тема: Морфоскулптурен анализ на релефа на Благоевградска област

В морфоклиматичното направление, при което се изследва екзогенната обработка на тектогенните форми на релефа (морфоструктурите), широко приложение придобиват методите на палеогеографските реконструкции. Те са насочени към възстановяването на палеографските реконструкции. Те са насочени към възстановяването на палеографските условия чрез изучаването на реликтните елементи в съвременния релеф и на данни от геоложко, палеофлористично, палеофаунистично, палеоклиматично естество, които с оглед на поставените проблеми се подлагат на обективна геоморфолжка интерпретация.

За пространствените особености, типа и интензивността на екзогенните деструктивни и акумулативни процеси през късноалпийския и Неоген-Кватернерния етап ясна представа дават широко развитите морфоскулптурни елементи в съвременния релеф - денудационни повърхнини, речно-долинна мрежа, речни и морски тераси, дефлационни, глациални, периглациални, карстови форми и др.

2.4.2.1.Денудационни повърхнини.

Изследването на денудационните повърхнини, установяването на техния брой, възраст, генезис и пространствено поведение заема централно място в регионалните геоморфоложки изследвания на нашата страна. Тяхното детайлно проучване позволява да се разкрият основните закономерности в историко - динамичното развитие на съвременния релеф. Според съвременните теоретични принципи в геоморфоложката наука и изградените геотектонски хипотези Късноалпийският (Горноеоценски) колизионен ороген на теритрията на България отговаря на конструктивния ендоморфогез. Неговото динамично трансформиране или разрушаване през следващите периоди е резултат от активния и динамичен деструктивен ендо-екзогенен морфогенез, протичащ в условията на екстензионен режим. Според новите схващания относно механизма на формиране на денудационните повърхнини, формираният сложен съвременен морфоструктурен план на страната не отразява смяната на един структурно-тектонски режим с друг, а представлява преходен период към образуване на базисна денудационна повърхнина. Ето защо в съвременния релеф се дешифрират съчетания от остатъчни денудационни елементи, претърпели сложна еволюция в пространството и времето и характеризиращи се с диференцирано пространствено поведение.

Морфоскулптурен анализ на релефа на Благоевградска област facebook image
Публикувано от: IVANKA BOEKOVA

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.