Начало на реферати

Модел за устойчиво развитие на община Пловдив


тяхните размери, капитали и заети лица, като големите фирми са едва около 50. Преобладаващият малък и среден бизнес се нуждае от помощ от страна на общината за подобряване на неговата конкуретноспособност чрез програми за насърчаване, създаване на фонд за подкрепа, улеснен административен апарат за по-лесно и бързо регистриране, строителство, стартиране на производство. Необходимо е да бъде осигурена информираност относно общински проекти, Европейски програми, също така консултации и правна помощ за насърчаване на бизнеса.

Секторът се нуждае от ускоряване на процеса на технологично обновяване. Изследователската дейност и технологическите разработки пряко пораждат от 25% до 50% от икономическия растеж и са основна движеща сила на конкурентноспособността и заетостта. Във все по-глобалната икономика технологическите разработки и изследователската работа представят трудовата заетост на утрешния ден. Изследователската дейност в Пловдив остава фрагментирана и лишена от възможности за взаимодействие. Увеличаването на инвестициите в изследователска дейност и технологични разработки е основен показател за динамиката на движението към общинската икономика основана на познанието. За реализирането на тази цел се изискват стимули от общината за създаване на научно-приложни продукти в съвместната работа на висшите учебни заведения и колежите с фирмите. Така ще се създадат нови стопански структури, които могат да се превърнат в потенциални ядра на нови дейности например генно инженерство, био-технологиии и други. Необходимо е привличане на високотехнологични производства чрез икономическо стимулиране от страна на общината, което да включва преференции за израждане на високотехнологични звена и предприятия. Това ще стане факт при работа от страна на местните органи на самоуправление в областта на подобряването на бизнес средата в гр.Пловдив и привличането на повече чуждестранни капитали, ускоряването на процеса на смяна на собствеността и други. Условие за това ще е изграждането на технологични и бизнес паркове на територията на града, за чието финансиране могат да бъдат използвани структурните фондове на ЕС ако бъдат осигурени необходимите технологически и устройствени проекти. Забавянето на гореспоменатите задачи се определя в голяма степен от моментната липса на достатъчно външнотърговски връзки и пазари като така градът остава встрани от новите европейски и световни практики в областта на икономиката, бизнеса и предприемачеството. Във вече съществуващите производствени зони се налагат подобрения главно в инсфраструктурата. Съществува необходимост местните органи да стимулират окрупняването на производствените мощности като по този начин ще бъде улеснено устройственото планиране.

Модел за устойчиво развитие на община Пловдив facebook image
Публикувано от: Дениз Осман

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.