Начало на реферати

Методика за проектиране на първични документи (входен екран)


Методика за проектиране на първични документи (входен екран)
Необработваем реквизит е този,които не се въвежда от входен екран.
Концептуален модел-описание от техническа гледна точка.
Вход,хранилище на данни и изход са взаимно свъзани.В БД не сахраняваме реквизити.
Процедури за контрол.
Въвеждане на данни е най-обемната работа.За всяко поле,което въвеждаме може ли да бъде проверено.
Всеки реквизит се предоставя в клетка.Всеки реквизит съдаржа име и място за значение.Задължително значението е оградено.

Проектирането започва още на етапа събиране.Стъпки:
1.Изследване,проучване.Ако съществуват тези док.;ако не съществуват се обмислят и уточняват с възложителя,набора от док. като първични док.,нужна ни е разпечатка.Уточнява се с потребителя,има ли излишни първични док..Трябва да следим дали има повторение на данни в док.,за да се избегне това се изработва списак на док.;за всеки док. Се събира информация и се прави документооборот,форми на първичните док.,както не попълнена,така и попълнена.За док.,който не е съществувал,за нов док. Се уточнява с възложителя съдържанието му.
2.Проектиране на всеки един първичен док.,включен в списъка.
Правила за проектиране на всеки първичен документ.
Проектиране на всеки документ-два подхода:
-създаване на изцяло нов док.;
-използване на вече съществуващи док.,усъвършенстват се.
Проектиране съдържанието на всеки първичен док.-на базата на старата форма се прави списък на включените в него реквизити,ако нямаме стара форма се уточнява с възложителя съдържанието на новия док.Списъкът на рекввизитите се прави обикновено е табл. форма,където се включват неговите характеристики.
Справочен реквизит се използва за справки,а не за обработка по нива.
Складова разписка-от променливи,групировъчни подписи,печати необработваеми реквизити.
Има определени правила заподреждането на обработваеми реквизит.Правила за разлагане:
1.Най-отгоре се разполагат постоянните справочни,групировъчни,количествено-стойностни(рядко са).След постоянните се подреждат променливите-справочни,групировачни,кол.-стойностни.Оглежда се необходимостта на реквизитите,дали да има излишни или дали има такива,които трябва да е добавят.Това личи от формата на вече попълнени док.
2.Физическо проектиране-т.е. разчертаване,всички реквизири трябва да са поставени в явни или неявни клетки.Наимехованието на реквизитите трябва да е отгоре или отляво,а значението отдолу или отдясно.За значениети трябва да има оказани разряди,които заема.За реквизитире разпположени в табл. форма трябва да бъде ясно очертано,къде е мястото на десетичната точка.
При разлагане на реквизитите... имаме ном. номер,колич.,цена,стоиност,които са групировъчни реквизити и наименование на стоката,ед.цена,които са справочни.
Накрая док. се разчертава като форма.Номенклатура за номерата не се прави.Необработваемите реквизити са разположени са разположени свободно върху бланката.Наименование на док. Е централно,ясно,видимо.Всички обработваеми реквизити се очертават или се оцветявят,за да не се обърква оператора,за да се лицензира вниманието върху реквизитите,които ще се въведат от клавиатурата.Указания за попълване са нужни,ако се попълва от хора ,които не се занимават с тази дейност.

Методика за проектиране на първични документи (входен екран) facebook image
Публикувано от: Румяна Росенова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.