Начало на реферати

Методика за прилагане на комплексна система за управление на качеството в земеделска фирма


развитието на селскостопанската наука и техника някои от задължителните условия при редуването на културите отпадат, тъй като се откриват нови средства за преодоляване на неблагоприятните последици.

Под сеитбообращение се разбира последователното ежегодно или периодично редуване на селскостопанските култури по време и място върху определена обработваема площ.

Редуването трябва да бъде научнообосновано, на основата на най-рационална, икономически обоснована структура на посевните площи и съобразено с екологичните и теренни особености на района.

Редуването на културите е неразривно свързано с комплекса от агротехнически мероприятия и особено с обработката на почвата, торенето, растителната защита, борбата срещу ерозията и т. н.

Напоследък широка популярност доби понятието интензивно сеитбообращение, което изисква да се увеличи вегетационният потенциал на полетата, респ. коефициентът на използване на земята, т.е. уплътняване на сеитбообращенията с междинни култури. Освен това интензивното сеитбообращение предполага задължително внедряване на интензивните фактори (напояване, торене, обработка на почвата), в т. ч. видовия и сортовия състав на културите. В противен случай сеитбообращението, което като агротехническо мероприятие се отнася към екстензивните средства, не може да има интензивен характер.

При редуването по време културите се отглеждат последователно на едно и също поле за определен брой години. Например от посоченото сеитбообращение в първо поле редуването на културите по време ще бъде следното: първа година - грах и фасул, втора година - пшеница, трета година - царевица, четвърта година - пшеница, пета година -слънчоглед, шеста година - ечемик. След това културите отново заемат полето в същия ред: грах и фасул, пшеница, царевица, пшеница, слънчоглед, ечемик. Редуването само по време се прилага тогава, когато наличната за стопанисване площ е по-малка и не е целесъобразно да се разделя на полета.

За да се осъществи редуването по място и време е необходимо площта, на която ще се разположи сеитбообращението, да се раздели на приблизително еднакви полета (масиви), на които последователно се сменят културите за определен срок от време. Редуването по място показва последователността за преминаване на културите през отделните години от едно поле в друго, а редуването по време - реда за смяна на културите през отделните години върху дадено поле.

При сеитбообращенията с извънсеитбооборотно поле (клин) се правят две ротации - една кратка, която обхваща редуването само на едногодишните култури и една по-продължителна, която обхваща и многогодишната култура.

Най-лесно се съставя редуването, ако всяка култура заема отделно поле. В практиката, обаче, това се осъществява трудно, тъй като отделните култури заемат различни площи. При нашите условия най-често една или две култури са застъпени с по-големи площи и заемат 2 -3 полета. Останалите култури, заемащи по-малки площи, се отглеждат по няколко в едно поле. Полетата, в които се отглеждат две или повече култури, се наричат сборни. За формиране на сборни полета се подбират култури, които имат близки изисквания към почвеното плодородие и начина на отглеждане, оказват сходно влияние върху свойствата на почвата, болестите, неприятелите и плевелите и имат по близки срокове на сеитба и прибиране. Наличието на тези условия дава възможност основната и предсеитбената обработка да се извършват едновременно на цялото поле, следващата култура да се засее след еднакво подходящ предшественик и др. Като се изхожда от тези изисквания при разработване на проект за сеитбообращение, се обособяват следните групи култури: зърнено-хлебни (пшеница, ръж), зърнено-фуражни (ечемик, овес), окопни (царевица, тютюн, слънчоглед, цвекло, памук и др.), рано прибиращи се култури (фиева смес, ръжено-грахова смес и др.) и многогодишни тревно-фуражни култури (люцерна,

Методика за прилагане на комплексна система за управление на качеството в земеделска фирма facebook image
Публикувано от: Марко Илиев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.