Забравена парола?
Начало на реферати

Методика на преподаване на психология


В зависимост от функцията на въпросите, ако ги разделим на проучвателно- изследователски, след. от учениците се насочват да разширяват и задълбочават знанието.

  1. проучвателнно- изследователска дейност

  2. въпроси с открит край чрез тях учителя стимулира предположенията, до които достигат учениците.

  3. ковергентни въпроси, чрез които правим репродуктивна информация на мисленето

  4. дивергентни въпроси въпроси, ориентиращи към разлигни гледни точки и отговора се конструира творчески

  5. оценъчни въпроси свързани са с проверка на знанията на различни нива


При преподаване е важна техниката при задаване на въпрос и последователността.

Учителя се съобразява с ясно и точно формулиране, пауза, за да се осмисли отговора, начин, за който ще се предостави думата за отговор и на края обратната връзка с ученика.


  1. подбор на въпросите.

При конвергентните въпроси мисленето винаги е насочено към конкретна тема.

При дивергентните въпроси се има в предвид тяхната вариетивност (търсим отговор в повече ученици и в по- голяма дълбочина). Следователно учителя ориентира към различни подходи за изучаване на явлението.

Дивергентните въпроси изискват повече време и търпение.

Оценъчните приличат на дивергентните, но с тази разлика, че имат показатели и критерии за оценяване.

  1. Проблемни (изследователски) въпроси при тях винаги имаме: Защо? Как? Какво? За да се покаже изследваното явление в неговата цялост.


СОКРАТОВА БЕСЕДА

Преподаването се явява диалогична форма на общуване с учениците. Следователно Сократовите образци за диалог, създават предпоставки за обогатяване, уточняване и коригиране отговорите на учениците. В час по психология можем да използваме 2 групи въпроси, като 2 начина за практически взаимодействия с учениците:

  1. Търсене на отговори се конструират серия от въпроси, с които се проверява разбирането на учениците и се насочва мисълта към верния отговор. Процесът се улеснява от базисни знания. Ученикът се насочва в отговор без да се критикува.

  2. Проучване (изясняване) тук отговора се разширява в този начин разбираме, че е нужно да разширим отговора като се задават допълнителни въпроси. При затруднение учителя подсказва и търси за отговор само желаешки ученици. При затруднение учителя подсказва и извежда нови способи за разбиране и конструиране. Темпът на диалога е важен момент в обучението. По време на беседата учениците се нуждаят от време да осмислят и да формулират отговорите. Времето за изучаване е необходима предпоставка за намиране на точните отговори и зависи от учителя, от темпа на неговата работа. Ролята на неверб.въпроси води към съгласуване на познавателната ситуация на въпросите и отговорите с езика на тялото. В процеса на преподаване, учителя насърчава към формулиране на отговори учениците и към възможности да задават те въпроса. По този начин активизират и развиват интереса им. Следователно поставянето на въпроси е с една цел: да стимулира мисленето и търсенето на възможни отговори и обяснения.

Беседата си остава най- необходима при преподаване на психология. Опасности при поставяне на въпроса:

  1. Учителя при затруднения да използва въпросите като наказателно- санкциониращо средство. Обръща внимание на подадения отговор. Следователно в процеса на преподаване учителя се опира на интерактивните

Методика на преподаване на психология facebook image
Публикувано от: Полина Вангелова

Подобни материалиМетодика на преподаване на психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.