Забравена парола?
Начало на реферати

Методика на обучението по математика


С числени равенства и неравенства учениците се запознават в първи клас.

Уравнения

Терминът уравнение не се въвежда. С него се работи в неявна форма. Главните образователни задачи, които се преследват с изучаването на уравненията са:

 1. Учениците постепенно да стигнат до разбирането, че уравнението е равенство, което съдържа неизвестно число ( буква ).

 2. Учениците да придобият знания и умения за буквено изучаване на неизвестното число.

 3. Да се научат да четат, записват и решават уравнения, в които неизвестното е компонент на аритметично действие.

 4. Да усвоят знания за записване на решението на някои текстови задачи чрез уравнение.

Уравненията, които се решават в I IV клас са алгебрични по своята същност, но по начините им за решаването са аритметични, тъй като се използва връзката между компонентите и резултата при аритметичните действия.

При изучаване на многоцифрените числа най често учениците гречат при определяне съседите на дадено число. Ето защо би могло да се предложи на учениците задачи от вида:

х 1 = 10000, х 9999 = 10000

Функция

Понятието функция е основно понятие в алгебрата. В обучението по математика I IV клас се извършва само пропедевтика.

Чрез тези задачи се създават услоия за формиране в съзнанието на учениците на понятието функция, тъй като на всеки елемент от едното множество по точно определено правило ( а 49, 6720 : в ), се съпоставя не повече от един елемент от другото множество.
36. Текстова задача: определение, структура, основни компоненти, класификация.Компоненти ( съществени признаци на ТЗ )

 • наличие на въпрос, чийто отговор се търси;

 • наличие на числени данни най малко две числа;

 • наличие на текст, който показват каква зависимост се намират величините.

Основни елементи условие и въпрос ( структорни компоненти)

Условието дава числените данни и отношенията между тях. Въпросът показва какво се търси от нас, какво трябва да намерим. Във въпроса се съдържа неизвестно. За да се реши една задача

трябва да се разкрие тази зависимост. На тази основа се подбират необходимите аритметични действия ( може да са едно и повече). Извършват се тези действия и се дава отговор на задачата.

Запознаването с текстовите задачи става още в първи клас.

Класификация според броя на аритметичните действия, които се извършват.

 • прости с едно пресмятане;

 • съставни с две и повече пресмятания37. Класификация на простите текстови задачи. Методика на обучение в решаване на прости текстови задачи.Текстови, които се решават с едно аритметично действие се наричат прости.

Класификация: I група

 • ПТЗ от събиране, при които се търси сбор от две числа;

 • Задачи от изваждане, при които се търси разлика или остатък;

 • Задачи от умножение, при които се търси сбор от равен брой събираеми;

 • Задачи от деление, при което неизвестното число, което се търси е частното на две числа.

Чрез тези задачи се изяснява и усвоява смисълът на аритметичните действия.

II група ПТЗ обхваща онези, в които се разкриват различни отношения между числата. Отношенията са: с... повече; с.... по малко; пъти повече; пъти по малко.

III група са свързани с намирането на един от компонентите при дадено аритметично действие, когато са известни резултатът и другият компонент.

Тези задачи разкриват връзката между компонентите и резултатите от аритметичните действия.
38. Методика за обучение в решаване на съставни текстови задачи. Типове съставни текстови задачи.Етапи в процеса на решаване на съставни текстови задачи (СТЗ):

I етап. Усвояване на условието кратък запис даденото и търсеното; прочитане два пъти самостоятелно и на глас от един.

II етап. Разбор на задачата от даденото към въпроса или от въпроса към даденото ( синтетико аналитичен и аналитико - синтетичен)

III етап. Известяване на план за решаване на задачите устно и писменно;

IV етап. Записване на решението варианти на записване на решението ( с неизвестен компонент);

Бор 320 |

Ели 150 | 1000

Смърч х |

I начин: 1000 150 = 850 ( бор и смърчч)

850 320 = 530 ( см)

II начин: 150 320 = 470 ( ели и борове)

1000 470 = 530 ( см)

III начин: 150 + 320 + х = 1000

470 + х = 1000

х = 1000 470

х = 530 ( смърч)

V етап: Проверка на решението.

VI етап: Формиране на отговора. В първи клас като 1 изразяваме под задачата по нататък се записва след задачата отговора в скоби.40. Методика на обучение на учениците в устно смятане. Похвати за устно смятане.

В началното училище учениците трябва да знаят алгоритмите за писмено събиране, изваждане, умножение и деление, в по леки случаи трябва да могат да извършват устно пресмятанията. Необходимо е да се изясни какво се разбира под писмено смятане и устно смятане.

Под писмено смятане се разбира извършването на действията: събиране, изваждане, умножение, деление, както се спазва съответният алгоритъм. Писменото смятане, при което числата могат да се подреждат вертикално, в колана, или да се записват в хоризонтален ред, се характеризира с използването на една техника, каквито и да са числата, за дадено действие.

При устно смятане междинните резултати се помнят наум, но могат и да се записват. За разлика от писменото смятане при устното съществува вариантност. Например същото произведение 28. 12 може да се пресметне устно, като междинните резултати се запишат:

I начин: 28 . 12 = 28 . 10 + 28 . 2 = 280 + 56 = 336

II начин: 28 . 12 = 20 . 12 + 8 . 12 = 240 + 96 = 336

III начин: 28 . 12 = 30 . 12 2. 12 = 360 24 = 336 и т. н.

Похвати за устно смятане

По съдържание устното смятане включва извършването на четирите аритметични действия с ествени числа.

Основните похвати, които се използват при устното смятане, се свеждат до следните:

 • Представяне на числата като сбор, разлика, произведение и частно: 38 + 25 = ( 38 + 2) + 23 = 40 + 23 = 63. Числото 25 се представя като сбор: 25 = 2 + 23;

 • Използване на свойствата на аритметичните действия: реаместителното и съдружителното свойство на събирането и умножението, умножението на сбор с число ( разпределително свойство на умножението относно събирането). 75 + 289 + 25 = 289 +

Методика на обучението по математика facebook image
Публикувано от: Стефан Вълчев

Подобни материалиМетодика на обучението по математика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.