Забравена парола?
Начало на реферати

Методика на обучението по математика


28. Методика за запознаване с мерните единици за дължина


Важна задача на учителят в първи клас е да уточни и усъвършенства представите на децата за: по- дълго, по- късо, по- широко, по- тясно, по- далеко, по- близо, по- високо, по- ниско, които имат съществено значение за ориентацията в пространството. Това се постига чрез система от подходящи упражнения, при които се сравняват предмети по дължина, широчина, височина, дебелина и др.

При изучаване на числата до 10 учениците се запознават с права линия, крива линия и отсечка. Сравняват отсечки на око и чрез налагане. По този нзчин постепенно се достига до необходимост от въвеждане на мерна единица. Въвежда се мерната единица сантиметър (см). По- подходящо е първо да се въведе сантиметърът. Тъй като учениците могат да работят непосредствено с него. Измерват отсечки, работят с число лъч. По- този начин те осъзнават и една от функциите на естественото число отношение между две еднородни величини, едната от които е приета за единица мярка.

Следващата мерна единица, която също се въвежда в I клас е дециметърът (дм), който служи преди всичко, за да се възприеме по добре понятието десетица. Той се въвежда като мерна единица, равна на 10 см. Показва се линийка дълга 1 дм и дециметър върху метъра, обяснява се съкратения му запис. Установява се аналогията между равенствата.

1 дм = 1 см и 1 дес = 10 ед.

При запознаването с метъра главната дидактична цел е учениците да добият представа за такава дължина. Методиката за запознаване с метъра е подобна на този за сантиметър и дециметър. Показват се различни модели на метъра дърводелски, шивашки и др. и се налагат, за да се убедят учениците в равенството на дължините им. Дава се съкратения запис. Разкриват се отношенията му с изучените до този момент мерни единици за дължина.

1 м = 10 дм = 100 см 1 дм = 10 см

1 м = 10 дм

1 м = 10 дм = 100 см.

Най сложната мерна единица за дължина е запознаването с милиметър и километър. Необходимостта от познаването и използването на мерната единица милиметър естествено се мотивира с изискването за по голяма точност при измерването. Запознаването става нагледно като се използва чертожна линийка. Върху нея се виждат деленията на милиметрите, лесно се установява, че 1 см = 10 мм. Обеснява се съкратения запис мм. Учениците измерват отсечки в милиметри и записват 10 мм, 8 мм, 15 мм, а по късно 2 см 3 мм, 7 см 8 мм и др.

За да се добие реална представа за мерната единица километър, се препоръчва запознаването с нея да стане на открото. Учениците могат да изминат това разтояние като го измерят в крачки, да отчетат времето, за което го изминават. Обяснява се съкратения запис км, провеждат се упражнения за развитие на окомера.

Изясняват се зависимостите:

1000 мм = 1 м

1000 м = 1км

Вниманието на учениците трябва да се насочи към следните свойства:

А) глобални отношения между пространствена големина на мерните единици:

1 мм < 1 см < 1 дм < 1 м < 1 км

Б) десетичното отношение между съседните мерни единици;

В) аналогията с десетичната бройна система ( сходството между съставните именувани числа и абстрактните числа )

2 стот. + 3 дес. + 5 ед. = 2 м 3 дм 5 см


29. Методика за запознаване с мерните единици за маса и вместимост

Първите представи за маса като свойства на предметите учениците придобиват в предучилищна възраст. Най рано овладяват определенията леко и тежко.

От мерните единици за маса в началното училище се изучават килограм, грам, и тон.

Добре е запознаването с килограма като основна мерна единица за маса да стане в магазин, на пазар или в училищен стол. Това дава възможност на учениците да разглеждат пакетирани продукти по 1 кг, различни по размери и форма, да ги сравнят с по леки и по тежки от тях, да наблюдават различни измерителни уреди за маса.

Въвеждането на по големи и по малки мерни единици за маса от килограма може да се мотивира със силно вариращите размери на масата на предметите: 1 кг = 1000 г

1 т = 1000 кг.

Както при запознаването с мерните единици за дължина и маса и при запознаването с литъра учениците преди всичко трябва да се убедят в необходимостта от установяване на обща мерна единица за течности. След като посочи мерната единица за вместимост литъра, учителят трябва да покаже няколко негови модели ( от тенекия, от стъкло, от порцелан, от пластмаса и др.) с различна форма.

За да добият представа за обем по голям от 1 л, целесъобразно е в 3 литров буркан последователно да се налее 1л вода, 2л вода, 3л вода като се отбелязва границата, до която се изкачва водния стълб. Десетични кратни и десетични дробни на литъра не се изучават.


30. Методика за запознаване с мерните единици за време


В педагогическата система I IV клас понятието време е отнесено към основните понятия за природата. Въвеждането на час, минута, седмица, месец, година, век и секунда изисква преди всичко да се осъзнае тяхното реално значение. Установявя се също, че най рано се овладява часът, след това денят и седмицата, а най късно месеца и секундата.

Запознаването с календара става във II клас. Чрез него те се запознават с мерните единици година, месец, седмица, денонощие. Учениците усвояват наименованията на дните в седмицата и тяхната продължителност.

След понеделник идва вторник, после сряда, четвъртък, петък, събота, а най накрая неделя.

Обеснява се, че дните образуват седмица, че четири седмици и още два дена образуват месец с изключение на февруари, който се състои от 28 дни, а понякога от 29 дни. Дванадесет месеца образуват година. Предлагат се и съкратените записи ( 1 год. или 1 г. ; 1 мес.). Усвояват се имената на месеците и тяхната последователност.

Второкласниците се запознават и с мерните единици час и минута в нагледно практическии план при работа с модел на часовник. Изяснява се какво показват малката и голямата стрелка, въвеждат се термините час и минута.

1 ч = 60 мин

1 денон. = 24 ч

В IV клас се изучават мерните единици секунда и век. Представата за секунда се добива чрез установяване, какво може да се направи за 1 сек. Въвежда се съкратения и запис. Разясняват се съотношенията 1 мин = 60 сек; 1 ч = 3600 сек

Векът е най голямата мерна единица за време. Изяснява се чрез равенството: 1 век = 100 години.

Работата с календара, часовника и хронометъра не бива да има епизодичен характер. Въвеждането и употребата на часовника трябва да убеди учениците, че той е уред, който регистрира и отмерва обективно съществуващото време. Прието е отначало времето да се отчита на точен час, после до час и 30 мин, а след това след час и 30 мин.31. Методика за запознаване с аритметичните действия с именувани числа


Числа, които се получават в резултат на измерване, се наричат именувани числа. Те биват: обикновени и съставни.

Именувани числа, които са придружени само от една мерна единица на дадена величина се наричат обикновени, а тези които са придружени от две или повече мерни единици на една и съща величина се наричат съставни.

Алгоритмите за извършване на действията с именувани числа по принцип не се отличават от тези с неименувани ( абстрактни) числа.

Преди да се пристъпи към действия с именувани числа, на учениците трябва да се дадат знания и да усвоят умения за записване на прости и съставни именувани числа, както и за превръщането им.

прости именувани числа <- > съставни именувани числа

А. Събиране и изваждане

При изучаване на действия събиране и изважданена именувани числа се разграничават следните случаи:

  1. Събиране на прости именувани числа

а) когато събираемите и сборът се изразяват в едни и същи мерни единици

5 см + 3 см = 8 см ; 4 кг + 7 кг = 11 кг

б) когато сборът може да се изрази в по големи мерни единици

Методика на обучението по математика facebook image
Публикувано от: Стефан Вълчев

Подобни материалиМетодика на обучението по математика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.