Забравена парола?
Начало на реферати

Методика на обучението по четене в началното училище


Тема 2 .Методика на обучението по четене в началното училище.

Съвременен статус на обучението по четене-нормативна база.Процес и съдържание на работата с художествен текст.


Съвременен статус на обучението по четене нормативна база.

Сървеменното литературно обучение на учениците е част от подготовката им по БЕЛ и от предвидените по новата учебна програма 7 часа в седмицата 3 часа са по литература (четене) + 1 час за извънкласно четене, който се осъществява през седмица.

Най важната черта на обучението по литература е литературно- естетическият характер на това обучение.В учебното съдържание е предвидено малките ученици да се запознават само с художествени произведения за деца.Тези литературни худ. Произведения дават възможност на децата да се запознаят с постиженията на българската и световна литература (включва се класика и съвременни автори).

Целта на това обучение е:

-децата да се приобщят към литературата като вид изкуство, да придобият, макар и елементарни познания за същността на литературното произведение с неговите характеристики (жанрове, композиционни особености, езикови особености, авторова идея);

- да придобият умения за самостоятелна работа с художествения текст;

-да получат представа и познания за най-популярните детски писатели и техните произведения-т.е. да се формира читателска култура;

- да се придобият умения за изразяване на лично мнение върху прочетеното, умение за дискутиране на различните нравствени проблеми, формиране на ценностна ориентация на основата на изучаваното художествено произведение.

Всички тези цели се постигат чрез различни методи и похвати използвани от учителя, като той трябва винаги да се съобразява с възрастовите особености, нивото на развитие на сетивните умения на учениците, конкретните особености на изучавания текст и формулираните в програмата цели и задачи на конкретния клас.

Развитието и усъвършенстванито на четивните умения е водеща и постоянна задача за учениците.След месец март на 1-ви клас вече се говори за литературно обучение.Трябва да се отделя повече време за четене.

Пропедевтичен характер ( подготвителен х-р) има съвременното обучение по литература.Това обучение от 1-ви до 4-ти клас подготвя децата за същинското обучение в следващите степени.

Център на изучаване е отделното произведение само за себе си , а не като част от цялостното творчество на даден автор, част от цялата литература или от историческото и развитие.

Акцентът е върху практическата насоченост, докато в по- горните класове пада върху теоретическата насоченост.Малкият житейски опит налага тази практическа насоченост, защото литературата е наука за живота и без натрупан опит децата не могат да осмислят в дълбочина .Практическа насоченост означава децата да се ориентират в различни страни на текта, да откроят главни и второстепенни герои да осмислят действията им, да разбират метафора сравнение, да вникнат в авторовото послание.Методика на обучението по четене в началното училище facebook image
Публикувано от: Недка Михайлова

Подобни материалиМетодика на обучението по четене в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.