Забравена парола?
Начало на реферати

Методическа разработка на урок по химия


Д


ейност на учителя:

Дейност на ученика:

1.Какво наричаме химичен елемент?

2.Кои вещества са прости и кои сложни?

3.Дайте определение за химична реакция?

4.Кои са най-важните химични свойства на кислорода?


Записване на новата тема на дъската: Химично сединяване.Оксиди


Кислорода взаимодейства с почти всички прости вещества.Продуктите на тези химични реакции винаги са сложни вещества и най-често те са оксиди.

Като първа точка си запишете

1.Оксиди.

а)определение-

След като вече сте запознати със свойствата на кислорода и в какви химични реакции участва.Опитайте се да дадете определение за оксид.


Оксидите са основна група сложни вещества,в наименованивто им се разкрива и съставът на веществото.Водата е единствения оксид за който в науката се използва приетото име ,а не образувано,както на останалите оксиди.


Нека излезе някой на дъската да напише реакцията за получаване на вода.


б)получаване на оксиди

Сега с този опит ще демонстрираме получаването на магнеиев оксид.

Опит 1.В метална лъжичка с дълга дръжка се поставя магнезий на прах.Загрява се и се внася в цилиндър с кислород.Наблюдава се буйно изгряне и получаване на бяло вещество.Същото става при внасяне на магнезиева лента в пламъка на спиртна лампа.Кислорода от въздуха взаимодейства с магнезия и се извършва химична реакция:


нагряване

Магнезий+Кислород->магнезиев оксид


в)свойства на оксидите-оксиди на неметалите


Оксидите на неметалите,както и самите неметали се срещат и в трите агрегатни състояния.Повечето от оксидите на неметалите се разтварят във вода и тяхните разтвори образуват киселини.Това е и причината за образуването на киселинни дъждове над райони в които те се отделят и причиняват щети на природата и хората като част от нея.


Серен триоксид+Вода->сярна киселина

-метални оксиди

Голяма част от металните оксиди имат характерни цветове.Някои от тях се разтварят във вода,като образуват друг клас съединения-основи.Например използвната в бита негасена вар е калциев оксид.При взаимодействието на калциев оксид с вода се получава калциева основа наречена гасена вар.Също така повечето оксиди се срещат в природата под формата на минерали и руди.Най-разпространен в природата е силициевия оксид(пясъкът) железните оксиди (магнетит,хематит,лимонит) и диалуминиевия триоксид(боксид).Те са суровини за получаване на стъкло,метали,порцелан и др.

Голяма част от скъпоценните камъни са оксиди,в които различните примеси им придават красиво оцветяване.


Извод:Химичното взаимодействие на простите вещества с кислорода,при което се получават оксиди,се нарича окисляване.


Запишете втора точка:

2.Химично съединяване

При изследването на химичните свойства на кислорода установихме,че той взаимодейства с редица прости и сложни вещества.Да означим с модели и думи някои от свойставата му:


Сяра +кислород->серен диоксид


Въглерод+кислород->въглероден диоксидПогледнете означенията.Сравнете ги.


Изходните вещества на всякъде са две,а се

получава само по едно вещество.


Реагиращо реагиращо получено

В-во А + в-во Б -> в-во С


По тази логика се опитайте да дадете определение за химично съединяване.


а)определение


При химичното съединяване реагиращите вещества могат да бъдат само прости,само сложни или прости и сложни,но продуктът на реакцията е само един и той е сложно вещество.Да дадем пример:


б)примери


Опитайте да дадете пример за взаимодействие на две прости вещества.


Дайте пример за взаимодействие на сложно вещество и просто вещество.


Да дадем и един пример на взаимодействие на две сложни вещества.

Серен триоксид+Вода->сярна киселина

Получените вещества са съставени от атомите на реагиращите вещества.


Актуализация на новите понятия:


Ролева игра за новите понятия:Домашна работа:


Означете със схема химичното съединяване,като използвате вещесвата:

а)живак,живачен оксид,кислород

б)водород,вода,кислород


Кое химично взаимодействие е окисляване?:

а)взаимодействие на сяра с желязо

б)получаване на кислород и водород от вода


в)взаимодействие на веществата с кислород


Как може да се получат на въздуха поотделно въглероден диоксид и серен диоксид, ако се разполага с простите вещества кислород и сяра? Означете химичните реакции, които протичат? Определете вида им.
1.Отговарят на поставените им въпроси като:

-дефинират понятието химичен елемент;

-дават определение за прости и сложни вещества и примери;

-дават примери и определение за понятието химична реакция;

-назовават химичните свойства на кислорода и с какво взаимодейства;Записват новата тема и се опитват да дефинират новото понятие оксид.а)определение-оксидите са сложни вещества,които са съставени от химичния елемент кислород и още един химичен елемент.
Написване на дъската на химичната реакция


Водород+Кислород->Вода

(диводороден оксид)


Наблюдаване на опита

Слушат обяснения

Записват подточка б) в тетрадката

Наблюдаване на Фиг.1 и Фиг.2 от учебника


Записване в тетрадката на подточка в) и тиренцата и уравнениятаСлушат обяснения и записванев тетрадката


Записване на втора точка и да се опитат да дефинират новото понятие химично съединяване.
Определение-химична реакция,при която от две или повече изходни вещества се получава само едно ново вещество,се нарича химично съединяване.

Дава пример за взаимодействие на две прости вещества


Сяра+Кислород->серен диоксид

ПВ+ПВ->СВ


Серен диоксид+кислород->серен диоксид

СВ+ПВ->СВ
Класа се разделя на групи,всяка група да е с по 4 или 6 човека.

Дава им се време да измислят въпроси с моя помощ ,така че да се пада по еди на въпрос на човек от целия клас.

Взима се топче,след като станат готови с въпросите избират коя група да е първа и така който хване топчето той отговаря на въпроса и след като отговори и той задава въпрос и хвърля топчето към друга група така докато всички отговорят поне на един въпрос.

Методическа разработка на урок по химия facebook image
Публикувано от: Tsvetana Dineva

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.