Начало на реферати

Методи за определяне нежността на вълната


Методи за определяне нежността на вълната.

Дебелината на вълнените влакна може да се определи окомерно или лабораторно. Окомерната оценка се извършва от опитни специалисти, които чрез наблюдение, пипане с два пръстта и сравнение с еталон, определят качеството на вълната – сортимента. Методът се прилага по време на бонитировка (преглеждане) на животните. Лабораторният метод се свежда до определяне със специален проекционен микроскоп, наречен ланиметър, който позволява увеличение до 500 пъти.

За окачествяване на вълната се използват две квалификационни системи – Саксонска и Брадфордска. По Саксонската класификация качеството нежност на вълната се изразява с буквени символи. Нежната вълна се означава с А, като с увеличаване на нежността се увеличава броя на буквените символи – АА, ААА, АААА. При грубите вълни, в зависимост от степента на грубост, сортимента се изразява с B, C, D, E.

Най-разпространена и широко използвана е Брадфордската класификация. Тя се основава на предилните качества на вълната. Колкото е по-нежна, толкова предилните ѝ качества са по-добри. Състои се от 12 качества – от 32 до 80.

Под качество се разбира броят на чилетата (кълбетата) при изпридането на 1 фунт (453,6 гр.) изпрана и извлачена вълна, като дължината на нишката в 1 чиле трябва да бъде 512 м. (560 ярда).

Тази класификация може да се използва за окачествяване само на еднородна вълна.

3.2. Дължина на вълната.

Според фабричната класификация по отношение на дължината на влакната, вълната може да бъде камволна – с дължина на влакната не по-малка от 7 см, и сукнена – с дължина на влакното по 7 см.

Различавата се два вида дължина – естествена и истинска. Под естествена дължина се разбира дължината на влакното или разстоянието от повърхността на кожата до неговия връх без то да се опъва и да губи от естествената си къдравост. Измерва се върху овцете с линийка с точност до 0,5 см. Истинската дължина се измерва при лабораторни условия след изпъване на влакното до отстраняване на естественаата къдрица с точност до 0,1 см.

При тънкорунните породи овце истинската дължина превишава естествената с 22-56%, при полутънкорунните породи – от 20 до 35%, а при грубовълнестите тази разлика е незначителна.Съотношението на двете дължини се означава като степен на къдравост.

Вследствие на отрицателната корелация между дължина и нежност на вълната, тя е най-малка при тънкорунните породи – средно 5-9 см, и най-голяма при полутънкорунните дълговълнести породи – средно 30-40 см. Някои от грубовълнестите породи също имат дълга вълна.

3.3. Къдравост на вълната.

Определя се от брая на къдриците в 1 см от естествената дължина на влакното. Образуването на къдриците е в пряка зависимост от нежността на вълната.

Най-къдрави са пуховите влакна. На 1 см. от естествената им дължина се наблюдават 6-8, а понякога 13 къдрици.При грубовълнестите овце 1 къдрица заема 2-3см. от естествената дължина на влакното. По този показателполутънкорунните породи заемат междинно положение.

3.4. Здравина на вълната.

Състои се в способността на влакното да противостои на скъсване при опъване или под въздействие на тежест. Здравината може да бъде абсолютна и относителна. Абсолютната се измерва с динамометри и се означава в грамове. Тя варира в широки граници – от 10-15 до 45-60 грама.

Обикновено пуховите влакна имат по-малка абсолютна здравина на преходните и осилестите влакна, но по-голяма относителна здравина. Относителната здравина се изразява с отношението на абсолютната здравина към дебелината на влакното. Изразява се в gµm – показва колко грама са необходими, за да се скъса влакно с дебелина 1 µm.

3.5. Рандеман на вълната.

Представлява количеството на изпраната вълна отнесена към непраната. Рандеманът на вълната е в пряка зависимост от съдържанието на серей, различните механични промени, пола, породата и др.

Най-нисък е рандеманът на вълната при тънкорунните породи овце (23-45%), а при грубовълнестите е от 55-80%. При полутънкорунните породи е от 45 до 55%.

3.6. Пъргавина и еластичност на вълната.

Изразява се чрез силата, с която вълнените влакна възстановяват първоначалните си размери и форма след прекратяване на механични въздействия върху тях. По-тънките влакна притежават по-големи пъргавина и еластичност, поради което произведените от тях тъкани се мачкат по-трудно.

3.7. Пластичност на вълната.

Свойството на платовете да запазват придадената им форма под въздействието на различни физико-механични въздействия.

3.8. Цвят на вълната.

Определя се от съдържанието на пигментни зрънца в коровия слой на влакната. Тънката и полутънката вълна обикновено е бяла, а грубата е в различни цветове – бял, сив, кафяв, червен, черен, риж.

3.9. Блясък.

Свойството на вълната да отразява светлинните лъчи. Зависи от кутикулата и наличието на серей.

3.10. Съдържание на серей.

Сереят е смес от секретите на мастните и потните жлези върху повърхността на кожата на овцете. Неговото количество и качество се определя от множество генетични и негенетични фактори. В зависимост от оцветяването му може да бъде бял, светло жълт, тъмно жълт, оранжев, светло кафяв и жълто-зелен (при болни овце), а в зависимост от консистенцията – твърд, мек, восъкоподобен, мажея се, на люспи и на зърна.

Доброкачественият серей обикновено е светло жълт с мажеща се консистенция и лесно се разтваря във вода при пране със сапун.

Най-много серей се съдържа в руното на тънкорунните и полутънкорунните породи овце, докато при грубовлакнестите съдържанието му е незначително.

4. Класификация на вълната. В зависимост от съотношението на отделните вълнени влакна, вълната може да бъде еднородна и нееднородна (смесена).

4.1. Еднородна вълна.

Известни са 5 категории еднородна вълна:

  • Еднородна тънка (мериносова) – състои се само то пухови влакна, изравнени по нежност, дължина, къдравост и др. Дебелината на блакната не трябва да надвишава 25 µm (60-64 или 70-80 качество), а дължината да бъде от 8 до 10 см. Получава се от тънкорунните породи овце и се отличава с високо качество.

Методи за определяне нежността на вълната facebook image
Публикувано от: Йорданка Желева

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.