Забравена парола?
Начало на реферати

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ


По този метод се оценява финансовия ефект от инвестицията, измерен в пари към края на инвестиционния период. Прилага се следната последователност на анализа:

1. Определя се нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститора, за да се съгласи да инвестира капитал за осъществяване на инвестиционния проект. Това е минималната норма на възвръщаемост, при която инвеститорът ще оцени проекта като ефективен. Тази норма на възвръщаемост ще бъде използвана като норма на олихвяване за оценяване на стойността на парите във времето при изчисляването на бъдещите стойности на паричните потоци.

2. Изчислява се бъдещата стойност на инвестиционните разходи към края на инвестиционния период.

3. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на инвестиционните разходи.

4. Изчислява се бъдещата стойност на нетните парични потоци към края на инвестиционния период.

5. Изчислява се сумата на бъдещите стойности на нетните парични потоци.

6. Изчислява се бъдещата стойност на крайния паричен поток /обикновено той не се коригира, тъй като протича в края на инвестиционния период/. На практика най-често стойността на крайния паричен поток се прибавя към стойността на нетния паричен поток за последната година.

7. От сумата на бъдещите стойности на нетните парични потоци /и на крайния паричен поток/ се изважда сумата на бъдещите стойности на инвестиционните разходи. Получава се нетната бъдеща стойност на инвестицията.

8. Нетната бъдеща стойност се сравнява с 0. Ако нетната бъдеща стойност е по-голяма от 0, проектът е ефективен; ако нетната бъдеща стойност е равна на 0, проектът е на минималната граница на ефективност, ако нетната бъдеща стойност е по-малка от 0, проектът е неефективен.

Във формализиран вид изчисляването на нетната бъдеща стойност се представя:

r - норма на сложно олихвяване, оценяваща стойността на парите във времето

Да изчислим NFV по информацията от нашия опростен инвестиционен проект.

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Да приемем, че се предвижда инвестирането на 86 хил. лв. В резултат от инвестицията се очакват нетни парични потоци по 30 хил. лв. годишно за период от 5 години. Нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при инвестиции със същата степен на риск е 0,2 /20%/.

NFV = 30 (1+0,2)5-1+30 (1+0,2)5-2+30 (1+0,2)5-3+30 (1+0,2)5-4+30 (1+0,2)5-5- 86(1+0,2)5-0 = 30 х 2,074 + 30 х 1,728 + 30 х 1,44 + 30 х 1,2 + 30 х 1 - 86 х 2,488 = 223,26 - 213,97 = 9,29 хил.лв.

Нетната бъдеща стойност оценява финансовия ефект от инвестицията, измерен в пари към края на инвестиционния период. Има връзка между нетната бъдеща стойност /NFV/ и нетната настояща стойност на инвестицията /NPV/. Ако дисконтираме нетната бъдеща стойност с норма на дисконтиране 0,2 и брой години 5, ще получим нетната настояща стойност:

9,29 х 0,402 = 3,73 хил.лв.

2.3. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестирания капитал /IRR/

Това е динамичен метод за оценка на относителната ефективност на капитала, инвестиран в проекта. Вътрешната норма на възвръщаемост е

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ facebook image
Публикувано от: Славчо Димитров

Подобни материалиМЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.