Начало на реферати

Методи за маркетингови изследвания


Потребителски изследвания (Consumer Research) изучават крайните потребители на потребителски стоки, обобщават резултатите на ниво пазари или на нива различни потребителски категории (пазарни сегменти).

Индустриални изследвания ((B2B) Industrial Research) включват изследвания, свързани с индустриални продукти и/или услуги, в. т.ч. изучаване на продажбите към пазарните посредници (търговците), но не и на ниво крайни индивиди потребители.

Ad-hoc изследване (Ad hoc Research) представлява нарочно, еднократно, уникално изследване, насочено към търсенето на решения за конкретен маркетингов проблем и базиращо се на уникална извадка.

Непрекъснато (следящо) изследване (Continuous Research, Traking) при тях, едни и същи въпроси се задават в последователни, регулярни периоди от време на едни и същи (или различни) респонденти. Целта е да се следят промените в наблюдаваното явление (напр. тенденции във вкусовете, навиците, интензивността на купуване). Когато допитването се осъществява с една непроменяща се група респонденти, говорим за панелно изследване.

Омнибусно изследване (Omnibus Research) допитване (анкетиране), включващо смесени въпроси по различни теми, възложени от различни организации/предприятия. Обикновено се извършва на регулярна времева база.

Практически въпроси при полевите и кабинетните изследвания

Кабинетното изследване (Desk Research) обикновено е началната фаза на всяко маркетингово изследване. Причината е, по-лесната достъпност до вече готовите данни, както и по ниската цена за набирането им. Кабинетното изследване доставя вторични данни, осигуряващи обзор на пазара и конкуриране на проблема

Кабинетното изследване включва:

  1. Набиране, структуриране и анализ на вътрешно фирмени данни (напр. данните за продажбите)

  2. Изследване на заобикалящата среда чрез изучаване мнението на експерти

  3. Използване на официални статистически бази данни.


Източници на вторични вътрешни данни:


Данни за продажбите по клиенти (подходящи са за оценяване на обема на продажбите по периоди, честотата на продажбите по клиенти, сезонни колебания в продажбите и заявките, изучаване на методите за купуване)

Методи за маркетингови изследвания facebook image
Публикувано от: Стелияна Недева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.