Начало на реферати

Метална връзка. Водородна връзка


Метална връзка. Водородна връзка. Междумолекулни взаимодействия.


Повечето хим.елементи в ПС имат метален характер, който се определя от ниския йонизащионен номер. Имат метален блясък, непрозрачни са и са ковки. Техните плоскости се придвижват много лесно.Това означава че връзките в тях не са насочени.

Всички метали са топлопроводни, което свидетелства за свободно движение на частиците в решетката. Под действие на слабо електронно поле металите са силно електропроводни като носител на тока са е-.

Li катализира в обемно центрирана кубична рещетка като всеки от атомите му има по 8 близкосъседни.За да се образува КХВ Li трябва да предостави и осемте е- което е възможно тъй като той има само един валентен е-. В металните съединения малък брой е- могат да се движат свободно в метала. В металите има силно делокализирана хим.връзка наречена метална. Делокализираните е- си взаимодействат със светлината падаща върху кристалите на което се дължи металния блясък.

Делокализацията на е- много добре се описва с метода на молекулната орбитала. При взаимодействие на 2 атома от техните изходни АО се образуват 2 МО: свързваща с по-ниска Е и антисвързваща с по-висока. В металната рещетка около 1 атом се намират 8 или 12 атома.

С увеличаване броя на атомите нараства броя на енергетичните нива, а разстоянието между тях намалява. Затова е- от дадени енергетични нива приемайки много малко Е могат да се преместват на съседни по-високи нива, което обуславя тяхната делокализация. Н-атом се отличава от останалите атоми, защото като загуби е- се превръща в йон и остава само с ядрото сив което има 1 протон. Водородът може да образува хим.връзка по донорноакцепторен механизум като играе роля на акцептор. Тази връзка се нарича водородна.

R1A-H B-R2

Водородната врузка заема междинно състояние между всички хим.връзки. Обикновенно има Е 10 до 40 kJ/mol.

В твърдо състояние с образуването на водородни връзки HF образуа дълги зигзаообразни вериги.


F F

H H H H

F F

В резултат на водородна връзка молекулата на H2O образува асоциати по две, три или повече молекули. Това е причината за аномалиите на H2O – висока tk ; най-голяма плътност при 4°С и др. Водородната връзка може да доведе до образуване на ново съединение. Такъв е случая на NH3 и H2O

NH3 + H2ONH4OH

NH3 + HCl NH4Cl

Освен междумолекулната водородна връзка съществува и вътрешно молекулна. В този случай тя се осъществява между 2 атома в 1 молекула.

О – Н HO


Cl ClМетална връзка. Водородна връзка facebook image
Публикувано от: Марийка Станчева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.