Забравена парола?
Начало на реферати

Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси


Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси

в индустриално предприятие

ПРОЕКТ 2004 ФБМ 02

Тема на проекта: Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси в индустриално предприятие

Ръководител: доц. д-р Иван Христов Митев

Работен колектив: доц. д-р Румяна Костова Митева, докторанти - Николай Делков Колев, Вероника Иванова Михайлова, Лора Христова Кожухарова

Адрес: 7017 Русе, ул. Студентска 8, Русенски университет Ангел Кънчев, Тел.: 082 - 888 521; 082 - 888 495, E-mail: ichmitev@ru.acad.bg; miteva@ru.acad.bg; nkolev@ru.acad.bg; vmihailova@ecs.ru.acad.bg, lkozhuharova@ecs.ru.acad.bg

Цел на проекта: Да се анализират съвременните методи и добри практики за мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия

Основни задачи:

Анализ на съществуващи методи и добра практика за управление на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия;

Анализ на съществуващите методи и практики за контролинг на логистичните дейности по доставянето и запасяването в индустриални предприятия;

Проучване на възможностите на готови програмни продукти за управление на доставките и запасите на материални ресурси в индустриални предприятия;

Изработване на методика за организация и управление на доставките на материални ресурси в конкретно индустриално предприятие.

Основни резултати:

Изработена е подробна характеристика на методите за управление на материалните доставки и запаси в производствено предприятие;

Анализирани са методите и най-добри практики при избор на доставчици на материални ресурси;

Проведено е проучване на възможностите за управление на доставките и запасите в два от най-известните софтуерни продукта за управление на дейността на предприятието SAP R/3 и Microsoft Navision Attain.

Систематизация на методите за управление на доставките и запасите с акцент върху тяхната приложимост в индустриалните предприятия;

Участие в две конференции, една от които международна.

Публикации в България:

Михайлова, В., Ив. Хр. Митев. Относно мениджмънт на иновациите в логистичната дейност; Сборник научни трудове на Русенски университет, том XXXXI, серия 9 Европеистика. Икономика и мениджмънт, под печат;

Събев, Н., Л. Кожухарова, Ив. Хр. Митев. Необходимост и основни концепции за изграждане на компютърна система за управление на поръчките в спедиторска фирма, Сборник научни трудове на Русенски университет, том XXXXI, серия 9 Европеистика. Икономика и мениджмънт, под печат;

Митев, Ив. Хр., Николай Колев. Анализ нa методи за определяне на оптималното количество на доставката, II международна конференция Мениджмънт и инженеринг София, 2004.

Други: Резултатите от проведеното проучване представляват елементи от дисертационните работи на докторантите Николай Колев, Вероника Михайлова и Лора Кожухарова


АНОТАЦИЯ

Управлението на запасите обхваща принципите, концепциите и техниките за тяхното планиране и контролиране във всичките им състояния - от необработени материали до крайни продукти, с основна цел посрещане на финансовите задачи на предприятието и задачите по обслужване на клиентите. Запасите служат за основа на производствената дейност или са резултат от нея. Ето защо те трябва да бъдат прецизно планирани, управлявани, оптимизирани и контролирани на всяко ниво.

Проектът представя основните задачи, които изпълняват материалните запаси в индустриалното предприятие и систематизира методите за тяхното управление. Основният акцент е поставен върху техниките за определяне на нивата на цикличните и гаранционните запаси, които са най-важни от практическа гледна точка, както и на методите за определяне на момента на повторна поръчка. Проследена е еволюцията на един от най-известните методи за управлението на запасите EOQ, като са предложени редица негови модификации с оглед пълноценното му използване в съвременните условия отстъпка за всички или за част от материалите при закупуване на по-големи количества, използване на търговски кредит, отчитане на финансови разходи, отчитане на нивото на инфлация. Направена е съпоставка между разходите по доставяне при EOQ модела и разходите по доставките при използване на философията Точно навреме. Разгледани са и най-често използваните динамични техники за определяне на размера на партидите за поръчка Lot-for-Lot, Fixed Period Requirements, Period Order Quantity, модел на Wagner-Within.

Особено внимание е отделено на избора на доставчици на материални ресурси в производственото предприятие. Подборът и оценяването на доставчиците често се разглежда едностранчиво, като единственият използван критерий е цената на закупуваните продукти. В проекта са представени и редица други показатели като общо време за доставка, надеждност, качество, транспортни разходи, информационна координация и т.н., които влияят върху общите разходи за бизнеса. Разгледана е и връзката между отделните критерии и разходите за управление на запасите.

Отделна глава в проекта заема характеристиката на възможностите на два от най-известните софтуерни продукта за управление на цялостната дейност на предприятието SAP R/3 и Microsoft Navision Attain при управление на материалните запаси и доставки. Разгледани са дейностите, съдържащи се в модулите Управление на материалите, Управление на склад, Доставки и задължения в двата продукта, като ударението е поставено върху автоматизацията на дейностите по доставянето и запасяването. Отчетени са и някои от недостатъците на стандартните софтуерни продукти.

Накратко са представени практически методи при изчисляване на разходите, свързани с притежанието на основните видове запаси.

Мениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси facebook image
Публикувано от: Малина Йорданова

Подобни материалиМениджмънт на доставките и запасите на материални ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.