Начало на реферати

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите


Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите.Телекомуникациите,може би повече от всичко друго,имат международен характер.Не можем да установим internet-връзка,например с Австралия,ако и тук,и там,не се използват устройства,които могат „да разговарят помежду си на един език”,независимо че са от различни производители и различни поколения.Не можем да използваме за комуникации сателити,които летят над земята и над нашата страна,ако не са международно стандартизирани взаимодействията с тях.Всичко това може да стане,само ако има световни стандарти,международни договорености и контрол за тяхното спазване в планетарни мащаби.

В телекомуникациите се употребяват понятията препоръка и стандарт.Препоръката е съвет,предложение на една международна организация,която след одобрявне от мнозинството се превраща в стандарт.От стандартизацията са заинтересовани всички:

- Производителите на комуникационна техника,защото разширяват пазара си на всякаде,където стандартите се спазват;

- Доставчиците на телекомуникационни услуги,които благодарение на повсеместното спазване на стандартите имат все повече потребители;

- Потребителите,защото под конкурентния натиск в разширения пазар цените на техниката падат,а качеството расте.

Разбирането на необходимостта от стандартизация намира израз в учредяването още през1865 г. (телефонът още не е изобретен) на Международен телеграфен съюз.През 1932 г. той прераства в Международен съюз по телекомуникации(International Teleko-mmunication Union – ITU). ITU има статут на специализиран орган към Организацията на обединените нации със седалище в Женева.В него членуват над 180 страни от света.

ITU отговаря за световната координация на радио и телекомуникациите.Чрез ITU дър-жавните организации и търговските компании координират своите усилия за развитие на комуникационните услуги,терминали,мрежи и системи.ITU е автор на огромен брой препоръки и технически изисквания,някои от които съдържат хиляди страници текст.

Те се публикуват в неговите издания.Международният консултативен комитет по теле-фонния и телеграфия-Comite Consultatif International Telegrafique et Telefonoque(CCITT)

и Международният консултативен комитет по радиовръзки(CCIR)са част от ITU от самото му създаване.От 1993 г. комитетите са преименувани в сектори с названия ITU-T(ITU стандартизационен сектор по телекомуникации) и ITU-R(ITU стандартизационен сектор по радиокомуникации).

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите facebook image
Публикувано от: Слави Ганев

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.