Забравена парола?
Начало на реферати

Международна търговия и външнотърговска политика


Международна търговия и външнотърговска политика. Иконом. основа на външна търговия. Предимства на външната търговия. Определяне на международната цена и обемите на износа и вноса. Търговска политика. Международна търговия: Теорията за международна търговия гласи - международната търговия е съвкупност от търговки, платежни, транспортни и други иконом. отношения между отделните държави, насочени към обмяна на стоки, услуги, материални и нематериални блага.Международната търговия може да бъде световна - когато обхваща всички държави на планетата и международна - когато обхваща определен кръг от държави, обединени от политически, икономически, търговски или други договорености. Една от главните предпоставки за възникването на международна търговия е разделението на труда. Защо? Защото разделението на труда предизвиква излишъци в производството на стоки в определени държави, от които стоки се нуждаят народите на други държави, където се наблюдава техният дефицит. Така с времето се създава търговия между двата субекта. Това е основната причина за възникване на международна търговия, но съществуват и други, най-важните от които са: a) оскъдността и различието на ресурсите - всяка държава разполага със специфични за нея ресурси - материални, природни, трудови и други. На тази база се извършва специализацията на националното производство. Обаче, в един момент се появява еднородност на предлаганите на пазара продукти и за да се избегне това се стартира обмен на стоки между държавите с различни ресурси, което води до разнообразие на предлаганите стоки. б) вкусовете и предпочитанията на потребителите - и тъй като потребителят е БОГ, важно е да се знае какво точно иска той. Тоест прибягва се до анализиране на потребителското търсене и ако този анализ е направен добре движението на стоки и услуги от една държава в друга дава положителен резултат. Докато се стигне до съвременната теория за международна търговия трябва да се мине през различните разбирания за нея през вековете. Определяне на международната цена и обемите при износа и вноса: всяка страна може да получи изгода от сравнителните предимства на производството на дадена стока, ако международната й цена е по-висока от вътрешната цена. За да се покаже как се определя международната цена и величината на износа и вноса, се допуска, че световното стопанство е предста-вено от 2 страни България и Полша, а търговията м/у тях е либерализираната. Приема се, че и двете страни произвеждат една и съща стока вино. В България цената на виното е 70 евро за тон, а в Полша 120 евро за тон. Разликата в цената е предпоставка за износа и вноса на тези страни. На производителите в България е изгодно да разширяват производството си и да изнасят, ако международната цена на виното превишава тази от вътрешния пазар. При по-висока междинна цена ще расте и предлагането ще расте и цената на вът-решния пазар, защото в условията на свободна търговия вътрешната цена се изравнява с международната. Търсенето предявено от бъл-гарски потребители ще е по-малко, отколкото при първоначалната цена. Величината на предлагането на вино за международния пазар ще се определя от разликата м/у предлагането и търсенето на вът-решния пазар. На потребителите от Полша им е по-изгодно да купу-ват вино от външния пазар, ако международната му цен ае по-ниска от вътрешната. Величината на търсене на вино в Полша ще е толко-ва по-голяма колкото относително по-ниско е международната цена. Взаимодействието м/у търсенето и предлагането на вино на между-народния пазар се установява в т. Е, на която съответства междуна-родната равновесна цена 100 евро за тон. По такава цена полските потребители са готови да купят 90 тона вино, вместо 60 тона при първоначална цена от 120 евро за тон и предевяват търсене на външния пазар за 60 тона (разликата м/у 90 30 търсенето и предла-гането на вини на местния пазар) при Р=100. По цена 100 евро за тон, българскит епроизводители са готови да изнасят 60 тона вино (80-20 разликата м/у предлагането и търсенето на вътрешния пазар поради покачване на цената му) и така на равновесната межд. цена 100 евро за тон излишното търсене на този продукт в Полша от 60 тона съответства на излишното предлагане от 60 тона в България. При промяна на междун. равновесна цена на виното ще се образува ново съответствие м/у търсенето и предлагането, което ще доведе до изменение на величините в износа и вноса. Търговска политика тя отговаря на въпроса; какво да се избира за осигуряване на икон. развитие свободната търговия или протекционизъм. Тези 2 основн форми на межд. търговия заемат основно място в дебатите в теоре-тичния анализ на межд. търговия. Свободна търговия: политиката се основава на идеята за минимална държавна намеса в икон-та, отстраняване на ограниченията за межд. преместване на производ-ствените фактори труд, капитал и стоки от 1 в друга страна. Сво-бодната търговия благоприятства межд. специализация на произ-водството, облекчава развитието на конкуренцията, стимулира иновациите, технологичнит еподобрения, разширява възможностите на потребителите за по-голям избор на блага. Протекционизъм: та-зи политика се провежда чрез въвеждане на рализни тарифни и не-тарифни ограничения в межд. търговия. Приоритетната роля в тарифнит еограничения принадлежи на митата. Според функцио-налното им предназначение те биват: фискални за получаване на бюджетни приходи; защитни за предпазване на отделните отрасли от чуждестранна конкуренция и забранителни за прекратяване на вноса. Най-разпространеното във външната търгвоя е вносното мито, използвано за облагане на стоки, чийто межд. цени са по-ниски от вътрената цена на същата стока.

Международна търговия и външнотърговска политика facebook image
Публикувано от: СТЕФАН МИРЕВ

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.