Начало на реферати

Материални запаси


 1. типа на производството единично, серийно или масово;

при серийно и масово нивото на незавършено производство е относително постоянно. При единичното, то се изразява в обема на продукцията, която трябва да се произведе.

 1. обем на серията

 2. време за пренастройване на производството колкото по-голямо е то, толкова запаса от незавършено производство е по-голям

 3. продължителност на производствения процес правопропорционална зависимост

III. запаси от готова продукция

 1. ритмичност на производството ако има неритмично производство, а трябва да се правят ритмични продажби, трябва да формираме по-голям запас

 2. размера на партидата, която се експедира

 3. време за комплектоване на една партида сортиране, формиране, подготовка на документите и т.н.

IV. за запасите на път/ в транспортната система

 1. разстоянието между клиент и доставчик

 2. вида на транспорта колкото е по-бавен, толкова по-големи са запасите

 3. времетраене на ТРО

V. за запасите в обръщението/търговията

 1. структура и организация на маркетинго-логистичните канали. При директните връзки нивото на запасите е по-малко и обратно.

 2. обем на партидата правопропорционална зависимост

 3. обем продажби

 4. капацитет/мощност на складовата база

 5. дълготрайност на продуктите

 6. време за манипулиране на продуктите


Роля на запасите в логистичните процеси

 1. запасите са обобщаващ показател за ефективност на логистичната система. Почти всички логистични управленски решения се взимат като се отчитат нивото на запасите

 2. запасите са основен показател за МП и характеризират:

  • нивото на МП, т.е. величината на МП в статика

  • темпът на МП

  • скоростта на протичане на МП

 3. да се управляват запасите по същество означава да се управлява тяхното попълване и разход, т.е. да се управлява МП

 4. теорията за управление на запасите е разработила богат арсенал от методи, приложими за решение на разнообразни логистични проблеми.


Основни положения на теорията за управление на запасите. Запасите се противоречива категория, защото:

 • изпълняват по-добре функциите си, когато тяхната величина е по-голяма

 • колкото по-голяма е величината на запаса, толкова по-големи са разходите за неговото поддържане

Същността на управлението на запаса се състои в намирането на най-изгоден компромис между тези две противоречиви изисквания, т.е. да се определи и поддържа

Материални запаси facebook image
Публикувано от: Ваня Станева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.