Начало на реферати

Материални запаси


Запаси от незавършено производство нарастват постепенно, докато се превърнат в завършено производство и после рязко спадат. Отиват в склада за готова продукция или се експортират до клиента

Запаси от готова продукция

Показатели

Абсолютни показатели (в натура или в стойност):

 • Запаси, към определен момент/дата It

 • Средни запаси Iav

  • при равни интервали от време средни аритметични и средни хронологични

  • при различни интервали от време средна аритметична претеглена

Относителни показатели те характеризират ефективността на запас

 • запас в дни Id = Iav / d = It / d, където d средно дневно потребление

 • брой на оборотите на запаса Ic = D / I av показва колко пъти се обновява запаса и колко единици потребление се осигурява с единица запас.

 • Запасоемкост Ie = Iav / D показва с колко запас се осигурява единица потребление

 • Продуктивност на запаса - показва, че с един и същ запас може да получим различна добавена стойност. Изчислява се като отношение на добавената стойност към средния запас

 • Продуктивност на прираста = изменението на добавената стойност / изменението на средния запас

Връзка между относителните показатели: Ic = T / Id = 1 / Ie, където Т е периодът от време, за който се изчисляват показателите


Фактори за формирането на материалните запаси

Обективни несъвпадение между производството/предлагането и потреблението/търсенето по място, време и обем

Субективни Управленски решения относно:

- териоториално разположение

- развитие с цел икономии от мащаба

- икономии на разхода

- спекула


Фактори, които влияят на МЗ:

I. за производствените запаси те стоят на входа:

 1. обем на партидата/доставката колкото е по-голяма, толкова по-голям е запасът

 2. интервал на доставките колкото са по-малки интервалите, толкова нивото на запаса е по-голямо

 3. ритмичност и надеждност на доставката колкото по-надеждна, ритмична е доставката, толкова нивото на запаса е по-голямо

 4. обем на производствено потребление

 5. продължителност на подготвителните запаси, ако има такива ако подготвителните задачи са по-продължителни, то и нивото на запаса е по-голямо

 6. характер на производството то може да е равномерно, периодично или еднократно. При равномерното нивото на запаса е еднакво.

II. за незавършено производство

Материални запаси facebook image
Публикувано от: Ваня Станева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.