Начало на реферати

Материални запаси


Материални запаси


Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси. Роля на запасите в логистичните процеси. Основни положения на теорията за управление на запасите. Основни модели за управление на запасите при независимо търсене. Системи за управление на запасите - управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи и модели за определяне на параметрите на "системата с точка на поръчване" и "системата с периодична проверка".


Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси.


Същност Материалните запаси са годни за употреба материални ресурси, намиращи се на различни стадии на общественото възпроизводство, временно неучастващи в обществения процес на производство и управление и служещи за обезпечаване на непрекъснатостта на производствения процес.

 • МЗ може да има във всички фази на възпроизводствения процес: производство, потребление, разпределение, обръщение.

 • МЗ са годни за употреба материални ресурси

 • МЗ временно не участват в процеса на възпроизводство

 • МЗ осигуряват непрекъснатост на възпроизводствения процес

Класификация

Според мястото, където се формират във възпроизводствения процес:

 • МЗ в сферата на производството

 • МЗ в транспорта

 • МЗ в сферата на обращението, търговията

 • МЗ в непроизводствената сфера

 • МЗ в сферата на потреблението

Според предназначението им:

 • Текущи (циклични) периодично се попълват, служат за задоволяване на текущите потребности, осигуряват непрекъснатост на производството между две последователни доставки, имат минимална, максимална и средна величина

 • Подготвителни формират се, когато продуктът, който е доставен на клиента не е в състояние във вида, в който е доставен да задоволи потребностите му, а е необходимо да бъдат извършени някакви операции, докато успее да задоволи потребностите на клиента.

 • Гаранционни те компенсират недостатъци в снабдяването, използват се най-рядко.

 • Сезонни възникват поради сезонния характер на производството или търсенето

 • Спекулативен запас натрупване с очакване за увеличаване на цените

 • Анормален запас продукти, които са налице, но търсенето им е много ниско

 • Запасите в сферата на производството биват:

  • Запаси от суровини и материали те намаляват плавно

  Материални запаси facebook image
  Публикувано от: Ваня Станева

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.