Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


фиг.1.2Характерните особености на биотехнологичните процеси като обекти за управление се определят от това, че те са биологични (живи) системи, т.е. съвкупност от взаимодействащи елементи, които образуват цялостния биологичен обект.

Организмите могат да се разглеждат като биологични обекти за управление. На суборганизмово ниво това са клетки, тъкани и органи, а на надорганизмово - популации от организми, екосистеми, биогеоценози и биосфера. В живите системи протичат процеси, които си взаимодействат по различен начин. Механизмът на взаимното влияние се определя от специфичните свойства на биообекта (растеж, размножаване, обмяна на веществата), а също и от разнообразните по вид и интензивност външни условия. Регулативните особености на всяка биосистема се проявяват тогава, когато външните влияния не превишават нейния енергиен потенциал. Характерните особености на живите (биологичните) системи в естествени условия са следните :

  1. Те са отворени системи. Характерна за тях е обмяната на
    вещества и енергия със заобикалящата ги среда. Процесите на
    обмяната на веществата (метаболизма) са основа при изучаване
    то на биосистемите.

  2. Тези системи са самоуправляеми и саморегулиращи се, т.е. могат да обменят със заобикалящата ги среда информация, като я преработват и използват за поддържането на структурата си и за управляване на процесите на метаболизма.

  3. Те са самовъзпроизвеждащи се системи.


1.2. Биореактори


Основно съоръжение при биотехнологичното оборудване е ферментаторът. Често се използва и терминът биореактор, който има по-общ смисъл. Една от най-важните негови особености е изискването за

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.