Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


(индустриално) приложение на възможностите на микроорганизмите, тъканните и клетъчните култури или части от тях".

Биотехнологията може да се разглежда като система от подходи, методи и технологични решения за индустриализиране на биологията чрез нейната интеграция с химическите, физическите и техническите науки.

Често съвкупността от знания за техническите възможности и средствата за реализиране на биотехнологичните процеси се нарича биоинженерство (понякога и биотехника).

Процесът на микробиологичния синтез, който води до целенасочено образуване на необходимия биопродукт Р, се извършва в биотехнологична система (БТС) (фиг. 1.1).

фиг. 1.1

Съвкупността от взаимосвързани биотехнологични потоци и апарати, в които се извършва определена последователност от операции (подготовка на суровините и минералните соли, посевния материал, култивирането на микроорганизми, тяхната сепарация, сушене и т.н. до получаване на целевия продукт), осигуряващи преработването на изходните материали в краен продукт, се нарича биотехнологична система. По-важни елементи на БТС са следните технологични апарати:

  • инокулатори за получаване на посевен материал;

  • биореактори (ферментатори) за провеждане на ферментационните процеси;

  • сепаратори за отделяне и сгъстяване на биомасата;

  • изпарители;

  • сушилни апарати.

Между елементите на БТС съществува функционална връзка. Те взаимодействат помежду си и със заобикалящата ги среда чрез материален, енергиен и информационен обмен. На фиг. 1.2 е показана принципната технологична схема за получаване на биомаса.

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.