Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


Глава 1. Математическо представяне на биотехнологични процеси


1.1.Общи сведения за биотехнологичните процеси


Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли на народното стопанство за нуждите на основните клонове на промишлеността, като хранително-вкусовата, фармацевтичната, козметичната, фуражната, нефтохимичната, металургичната, електронната и др. Биотехнологията и по-конкретно безотпадъчните технологии имат голямо социално-икономическо значение.

Интензивното развитие на биотехнологията се дължи на успехите на биологичните науки през последните години, по-конкретно на молекулярната биология, генното и клетъчното инженерство, а също така и на стремежа да се решат проблемите, които възникнаха във връзка с класическите технологии при оформящата се енергийна и суровинна криза и нарушенията на екологичното равновесие в природата, продоволствените програми и здравеопазването.

Благодарение на свойствата на биологичните системи да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати не само се разширява областта на приложението на продуктите на биотехнологията, но се увеличава и многообразието от биотехнологични процеси. Биотехнологията осигурява възможност да се получат ценни продукти от метаболизма на живите клетки (антибиотици, витамини, аминокиселини, ензими и други биологично активни вещества); да се трансформират определени вещества в по-ценни крайни продукти (захарни сиропи във фруктоза, органични отпадъци в биогаз и т.н.); да се защити околната среда от вредни вещества (разграждане на ксенобионти, очистване на промишлените и битовите отпадъци); да се получи клетъчна биомаса (фуражен белтък, ентомопатогенни препарати, биоконсерванти, бактериални торове); да се повишат нефтодобивът и извличането на метали от бедни находища [5] ; дълбочинно да се преработват суровините, като се прилагат безотпадъчни технологии; да се създават биодатчици, биочипове и биокомпютри от нови поколения.

Производствените процеси, които използват продуктите от жизнената дейност на микроорганизмите, се наричат биотехнологични процеси (БТП) [6]. Те са основни процеси на биотехнологията. От тях се получават полезни продукти чрез използването на микроорганизми, вируси, клетки от животни и растения, а също и техните компоненти и екзопродукти.

Европейската федерация по биотехнология определи биотехнологията като "...интегрирано използване на биохимията, микробиологията и инженерните науки с цел постигането на технологично

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.