Забравена парола?
Начало на реферати

Маркетингово проучване за създаване на фризьорски салон


правосъдието. Заявление А4 за регистрация на дружество под формата на ООД/ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища, тъй като АВ е организирана на централизиран принцип.

Съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) няма изискване регистрация на ООД/ ЕООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на съответното дружество.

Регистрация на ЕООД се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ А4. Първото, което следва да бъде направено е избора на фирма, като за целта се попълва ОБРАЗЕЦ ЗД1. Регистрация на дружество под формата на ЕООД се заявява от управителя на дружеството или от адвокат с изрично писмено пълномощно. Компетентен орган по регистрация на нов търговски субект е Агенция по вписванията (Търговски регистър).
Процедурата по вписване на ЕООД започва с подаване на заявление по образец в някое от териториалните звена на Агенция по вписванията.

Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона.
Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя. Вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца лично или от негово име чрез лице или лица, които го представляват по закон, а в предвидените от закон случаи - и от името на друго лице.
Агенцията по вписванията осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като при този начин на подаване на документите, държавните такси са с почти 50% по ниски.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на ЕООД

При първоначална регистрация на ЕООД към заявлението се прилагат:
- Учредителен протокол на едноличното дружество с ограничена отговорност;
- Учредителен акт;
- Договор за възлагане на управлението;
- Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя;
- Документът за внесен в банката капитал (при парична вноска);
- Заключение на вещите лица (при непарична вноска )и други съпътстващи апорта документи;
- Ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз;
- Другите документи съгласно изискванията на закон.

Държавни такси за вписване на ЕООД

Маркетингово проучване за създаване на фризьорски салон facebook image
Публикувано от: Билен Хасан

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.