Начало на реферати

Mаркетингови инструменти особености при тяхното използване в международната търговия


Тема 2. MАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ


Маркетинговото планиране е съчетание от дейностите по определяне на целите в при реализацията на изделия и услуги и международното фирмено сътрудничество, от една страна, и методите, формите и ресурсите за тяхното осъществяване, от друга. Маркетинговото планиране е с водещи позиции във фирмената планова дейност. То се развива съобразно:

  • обекта на планирането;

  • целевата ориентация;

  • маркетинговия инструментариум;

  • ресурсното осигуряване и ограничителите;

  • времевия хоризонт на разглежданите процеси и явления

Обичайно продукти на маркетинговото планиране са: маркетинговите стратегии, маркетинговият план, маркетинговата програма, маркетинговия бюджет.

Съвременният маркетинг приема и доразвива класическата теза за маркетинговите инструменти в качеството на фактори, влияещи върху реализацията на изделията, и обект на фирмен контрол- контролируеми фактори.

В международния маркетинг е познато и т.нар. двуфакторно представяне:

- предлагане (продукт, опаковка, име, цена, техническо обслужване);

- методи и инструменти (канали на реализация, лична продажба, реклама пропаганда, насърчаване на продажбите)

В маркетинга техническото измерение на продукта има второстепенно значение. Продуктът е реакция на поведението на потребителя на вътрешния или на международния пазар. Международният маркетинг приема изделието или услугата и като измерител на културата в отделната страна или в отделната група.

Разлагането на продукта на неговите компоненти дава нов тласък на маркетинговите инициативи. Утвърждава се нов маркетингов инструмент- продуктов микс. Развитието на инструментите за продуктово въздействие върху потребителя обхваща:

  • дизайн, области на приложение;

  • качество, име, търговска марка, опаковка, етикетировка;

  • обслужване на клиента.

Поведението на потребителя се определя от икономически и поведенчески фактори. Цената е най- икономическият елемент на маркетинга. Съвременният маркетинг утвърждава понятието психологически цени. Експлоатира се не само цената, но и системата от отстъпки и надбавки, условията и начините на плащане. Развитие в международния маркетинг и обмен на инвестиционни стоки носят и гъвкавото използване на кредитни облекчения, комбинирането на стоков и натурален принцип на плащане и др.

В края на 20 в. каналите за реализация също бележат промяна. Днес те са познати като система от собствени и посреднически звена, осигуряващи икономическото и физическото придвижване на изделията и услугите от производителя износител до крайния потребител.

Еволюция в маркетинговия микс се появява и при насърчаването на продажбите или- промоцията. В края на 20 в. този процес се превръща от процес на насърчаване в процес на общуване или- комуникационен микс. Комуникационният микс чрез усъвършенстване на компоненти като: реклама, пропаганда, спонсорство, насърчаване, връзки с обществеността, лична продажба. В международния маркетинг личната продажба се проявява и чрез външнотърговските преговори

Класическият маркетингов инструментариум съобразен с интернационалното обкръжение, служи активно на маркетинговата планова политика. Маркетинговият микс се приема като ресурс и средство за реализиране на плановите цели.

Mаркетингови инструменти особености при тяхното използване в международната търговия facebook image
Публикувано от: Мария Петрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.