Начало на реферати

Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда


темпът на нарастване на населението в различните градове,региони,нации;средната възраст и етническия състав;видовете домакинства;образователното равнище и регионалните х-ки и движения.Възрастовия състав на насел.е важна х-ка.От своя страна соц.структура на съответен регион или пазар определя предпочитанията към дадени продукти и техните модификации-напр.опаковка,разфасофка,състав....;2.Икономическа среда.- Хората трябва да имат средства и желание да купуват даден вид стоки,услуги или идеи.Обемът на покупките,съответно на продажбите зависи от покупателната способност в даден момент.Важно е и да се познава и характерът на разпределение на доходите.Др.важен показател е и разпределението на разходите за потребление;3.Природна среда-Природата,която ни заобикаля,има своите закони и тяхното нарушаване все-по често води до необратими последици.Влошаващото се състояное на околната среда и тенденциите за ограниченост на ресурсите,замърсяване,са едни от осн.проблеми днес;4.Политически фактори и правни норми-Маркетинговите решения са силно зависими от промените в политическата среда,която се състои от законовите уредби,правителствен.институции,регулативните сили,обществените организации и т.н.Маркетологът трябва да следи и анализира непрекъснато инф.са полит. Стабилност и вероятността за нейното изменение по региони и страни.У нас сега този проблем стои от др.страна-как да оптимизираме правната си система и да стабилизираме политич.състояние,за да привлечем повече чужди инвестиции и капитали;5.Технологични изменения-Те оказват огромно влияние в/у начина на живот,в/у поведението,потребностите и предпочитанията на хората.Например компютрите предизвикаха революционни изменения в начина,по който се задоволяват съответните потребности.Осн.тенденции в технологиите са:ускоряване темпа на технологичната промяна;законово регулиране на технологичните промени;увеличав.на разходите за научно-изследователска дейност и др.


Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.