Начало на реферати

Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда


Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда. Елементи на микро и макро средата. Видове конкуренти, елементи на отрасловата конкуренция.

Маркетинговата система
означава групите от взаимосвързаните и взаимнозависимите елементи, които са едно цяло, доколкото те реагират на външните влияния като едно цяло, нарича се още инструментариум на Маркетинга.Модела на 4Р включва стока (Product), цена(Price), дистрибуция(Place) и промоция (комуникации)(Promotion). Чрез тази 4 елемента и всички дейности, свързани с тях фирмата може да окаже ефективно влияние върху потребителя. В модела на 4Р всеки елемент е сложна система, която е подсистема на Маркетинг.Стоката съответства на продуктовата политика на фирмата.Цената съответства на ценовата политика на фирмата, която определя цената на продуктите.Дистрибуцията съответства на дистрибуционната политика, която е свързана с изграждането и управлението на дистрибуционните канали. Дистрибуционните канали са два вида:-дистрибуционен канал без наличие на външни посредници, т.е. фирмата разполага с достатъчно ресурси за да изгради своя търговска мрежа;-дистрибуционен канал чрез посредници.Промоцията съответства на промоционалната политика. Чрез нея се определя какъв ще е конкретният фирмен комуникационен микс, цялостното разработване на комуникационната стратегия. Комуникационният микс включва:-реклама;-връзка с обществеността;-насърчаване на продажбите;-лични (персонални) продажби;-директен маркетинг .Всички 4Р-та (елементи) се контролират като една обща система и са подчинени на общата цел на фирмата, нарича се системен маркетингов подход. В следствие на него се цели сенергичен ефект. Маркетинговата обкръжаваща среда включва всички активни сили, субекти, фактори, които действат извън фирмата и оказват влияние върху дейността й и решенията, които се взимат, както и върху потребителите. Тези фактори са винаги динамични, което от една страна води до известна несигурност за фирмата, а от друга промяната на факторите дава възможност за развитие. Обкръжаващата среда се разделя на 2 части, в зависимост от влиянието на даден фактор пряко или непосредствено върху фирмата:-първата група включва елементи от микросредата, които са директни фактори; чрез тях индиректно се оказва влияние и върху фирмата;-втората група включва елементите на макросредата, които са косвени фактори.Микрофакторите стават проводници на влиянието на макрофакторите, което спомага за създаване на опосредствена връзка между тях.Елементи на микросредата:-доставчици физически или юридически лица, които осигуряват необходимите услуги за процеса на производството. Тук при избора на доставчици се разглежда конкуренцията, цените , качеството на доставките и др.;-посредници физически или юридически лица, които придвижват, разпространяват и продават продуктите на фирмата. Това са обикновено търговци, банкови и застрахователни институции, консултантски фирми и др.;-клиенти това са потребителите, които се делят според типовете пазари:-потребителски пазари купувачите са отделни лица и домакинства, които купуват с цел лично използване и консумация на продуктите;-пазари на производителя купувачите тук са фирмите производители, които целят производството на продукта;-пазарите на търговските посредници това са купувачите, целящи последваща продажба;-институционални и правителствени пазари тук купувачите целят социална, политическа, но не и икономическа покупка;-международни пазари това за задгранични потребители или партньори.-конкуренти при тях се разглежда структура и анализ на конкуренцията в отрасъла.Има 5 конурентни сили:1.Съперничество между съществуващите конкуренти в отрасъла (вътрешноотраслова) то се изразява в избутване на съперника и надбягване за позиции. То се изразява чрез различни форми на ценова политика. Неценови форми на конкурентност са стремеж за създаване и поддържане на висококачествен продукт, рекламни битки между конкурентите.2.Заплаха от фирми пришълци тези фирми реално произвеждат аналогичен продукт на основната фирма, но все още не са излезли на пазара. Заплахата за основната фирма, произтича от спадането на цените и рефлективно увеличаването на разходите. В зависимост от бариерите за ход в отрасъла фирмата пришълец се налага на пазара те правят достъпът невъзможен или поне затруднява новите участници. Бариерите са 2 типа при фирмите пришълци:-капиталови за да се започне съответния тип производство с големи рискови инвестиции, в зависимост от отрасъла;-маркетингови те могат да бъдат по всеки от елементите на маркетингмиска. Колкото са по-големи бариерите, толкова по-малка е заплахата от фирми пришълци.3. Заплаха от продукти-заместители продуктът заместител задоволява едни и съща потребност, но има различни характеристики, свойства или е съвсем различен продукт. Най-важни са заместители в съотношението цена и качество.4. Договорна сила на доставчиците доставчиците могат да повлияят върху отрасъла и фирмата чрез стремежа си да договорят по-висока цена на своите продукти при по-ниско качество или поне същото. Тази договорна сила съществува когато доставчиците не само могат, но и искат да наложат продуктите си. Това се реализира в случаите, когато доставчиците са концентрирана група..5.Договорна сила на клиентите влияят чрез стремежа си да договарят по-ниска цена за по-високо качество. Осъществява се, когато се само могат, но и искат.Колективното въздействие на тези 5 конкурентни среди дови до увеличаване привлекателността на отрасъла за бизнеса. Когато това влияе е по-високо, пазара става по-малко конкурентен.Елементи на макросредата:1.Демографски фактори.-Осн.х-ки са броят и

Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.