Забравена парола?
Начало на реферати

Маркетинг


Размяна-доброволен акт на осигуряване на нещо стойностно за човек и/и орган. В замяна на нещо др., стойностно за осигуряващия.Маркетингова ориентация-ориентац., на компанията при която тя системно и целенасочено набира инф., за нуждите и потребностите на потребителите и възможностите на конкурентите ,организира движението и ползването й в отделите за създаване на стойност за клиента.Пазар на купувача-състояние на пазара,при което предлагането може да се осигури продукция,която като количество,качество и асортимент надхвърля платежоспособното търсене(S>D).Нужда-чувство за недостиг на нещо,което предизвиква дискомфорт и кара човека да предприеме действие с което да го отстрани.Целеви пазар-една и/и повече специфични групи от потенциални потребители,към които организ. Се обръща с една маркетингова програма.Пазар-всички потенциални и реални потребители на продукцията на една компания плюс всички потенциални и реални нейни конкуренти в същия сектор.Пазар на продавача-състояние на пазара,характеризиращо се с това,че платежоспособното търсене надхвърля възможностите на предлагането (S<D).Маркетингов микс-комплексът от контролируеми променливи(стока,цена,промоция,място и др.)ч/з които фирмата се стреми да удовлетвори потребностте по-добре от конкурентите и да постигне целите си.Потребителна стойност-уникалната комбинация от ползи,получени от целевия потребител,която може да включва качество,удобство,навременност на доставката,обслужване,надеждност,престижност и т.н.,съотнесени към жертвата,която той прави,за да ги придобие-цена,р-ди за ремонт,неудобства и др.Маркетинг на връзките-установяване,поддържане и развитие на връзки с клиентитеи др. партнюри и получаване на печалба по начин,който позволява достигане на целите на всички заинтересовани участници в процеса.Маркетинг на 4-те Р-маркетингов модел,при който фирмата разработва продукт,удовлетворяващ предварително известна и изследвана потребност,предоставя го на потребителя в удобно аз него време, на удобно място и приемлива цена и ч/з различни комуникационни похвати го подпомага при избора и експлоатацията и когато това е направено по-добре от конкурентите,тя постига своите цели.Производствена концепция-концепция,при която основното внимание н афирменото управление е насочено към параметрите на производство. Маркетингова концепция-философия на правене на бизнес,която поставя акцент в/у ориентацията към потребителя и координацията на маркетинговите дейности с цел постигане целите на организацията.Стока-комплекс от материални и/или нематериални атрибути,които могат да удовлетворят потребност,предизвикват желание за притежаване или ползване и могат да се получат ч/з размяна.Социален маркетинг-модерен вариант на М-вата концепция,при който компанията е ангажирана не само с потребностите и желанията на своите клиенти,но и с очакванията и правата на всички останали директно засегнати от нейния бизнес,както и с интересите ан обществото като цяло в дългосрочен план.

Маркетинг facebook image
Публикувано от: Стоилка Кирова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.