Забравена парола?
Начало на реферати

МАКСИМИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФИРМАТА. УСЛОВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА


МАКСИМИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФИРМАТА. УСЛОВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА.

Печалбата е основен ресурс за разширяване производството на фирмата, за иновации, за повишаване качеството на продукта й. Тя е условие за финансова стабилност на фирмата и гаранция за нейната устойчивост. Печалбата на фирмата може да се разглежда и като показател за успешно присъствие на пазара и ефективността от функционирането на фирмата. Тя е и главен стимул, мотивиращ поведението на предприемачите.

Pr = TR - TC

Нейното максимизиране, при зададени цени на производствените фактори, зависи от пазарната структура, на която функционира фирмата. Според неокласическата теория фирмите следват универсалното правило определяйки на такъв обем на производството, при който допълнителните (маржинални) разходите за производството на последната единица продукт се изравнят с допълнителните (маржинални) приходи, от нейната продажба на пазара.

Приходи и разходи на фирмата


Основните променливи, от които зависи поведението на фирмата, са нейните приходи и разходи. За покупката на производствени фактори тя прави разходи, а от продажбата на своята продукция получава приходи. Съотношението между тези две пера в баланса на фирмата определя нейната печалба и съответно ефективността от дейността й.

Приходите на фирмата се образуват от паричните постъпления, които тя получава от продажбата на произведената готова продукция. Те представляват поток от парични средства, постъпващи във фирмата за определен период от време

Размерът на приходите зависи от количеството на реализираната продукция и от цената на единица продукция. Тези два фактора са под влияние на особеностите на формиране на търсенето на продукта на фирмата и механизма на образуване на цената, които са различни при различните видове пазари.

При анализа на приходите се използват показатели за техните три разновидност: общ приход, среден приход и маржинален (пределен) приход

Общият приход (TR) представлява общата сума от паричните постъпления, която фирмата получава от продажбата на своята продукция за определен период от време. Размерът му се определя като произведение от количеството реализирана продукция и цената на единица продукт.

TR = Q . P

Ако цената, по която фирмата продава своята продукция, е постоянна, общият приход ще расте равномерно с една и съща величина след всяка единица реализирана продукция.

Средният приход (AR), е приходът, падащ се на единица продадена продукция. Определя се като отношение на общия приход към количеството продадена продукция.

AR = TR

Q

От формулата се вижда, че AR е равен на средната цена, по която фирмата реализира единица продукция. Тъй като в повечето случаи тази цена се изменя в зависимост от количеството реализирана продукция, средният приход се определя за всяко дадено равнище на продажбите

Пределният (маржинален) приход (MR) е величината на допълнителния приход, с който се увеличава общия приход при продажбата на всяка следваща единица

МАКСИМИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА  ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФИРМАТА. УСЛОВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА facebook image
Публикувано от: Руска Димитрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.