Забравена парола?
Начало на реферати

Макроикономическо равновесие. Съвкупно търсене и крива на съвкупно търсене


Макроикономическо равновесие. Съвкупно търсене и крива на съвкупно търсене. Съвкупно предлагане: класическа и кейнсианска концепция. Модели на макроиконом. равновесие. Равновесие при пълна и при непълна заетост. Под макроиконом. равновесие се разбира, такова състояние на национ. икономика, при което не съществува тенденция към изменение на национ. производство, доколкото съвкупното търсене и съвкупното предлагане, от които то зависи взаймно се неутрализират и не оказват натиск за промяна, тъй като купувачите и продавачите са еднакво доволни. Графично се представя така:

P АD AS

P0 Е Макроиконом. равновесие!

Q Q0 реален БВП

AD крива на съвкупно търсене и крива на съвкупно предлагане-AS; т. Е определя едновременно равновесното равнище на цените Р0 и равновесното равнище на БВП Q0. Макроиконом равновесие бива: 1. Статично и динамично (когато стойността на БНП е постоянна имаме статично равновесие, а когато стойността на БНП се променя динамично равновесие); 2. Краткосрочно и дълго-срочно (краткосрочното е когато краткосрочната крива на съвкупно-то предлагане AS е постоянн, а се измества кривата на съвкупното търсене AD под въздействието на определени фактори. Дълго-срочно е равновесието, което се формира в резултат на промени и в кривата на съвкупното търсене и в кривата на съвкупното предлагане, но и в двата случая на равнището на потенциалния продукт.) Съвкупно търсене крива на съвкупното търсене: С.Т. представлява общото колоичество стоки и услуги, които могат да бъдат купени при дадено равнище на цените. То може да се представи и като сума от разходите, извършени от иконом. субекти във всички стопански сектори, и в този смисъл е равно на съвкуп-ните разходи. По важни фактори, които оказват влияние на съвкупното търсене са: 1. Промяна в потреблението увеличението или намаляването на потребителските разходи ще увеличи или намали съвкупното търсене. Самото потребление може да се промени при: а) промяна на данъците тяното увеличение или намаление ще промени разполагаемия доход, а от там и потреб-лението; б) промяна в предпочитанията на населението; в) промяна в очакванията очакванията за повишаване на цените, поради въвеждане на данък добавена стойност (ДДС) довел до силно нарастване на търсенето. Г) промяна в трансферните плащания те са елемент на личния доход и тяхното увеличаване или намаляване ще намали потребителските разходи,а от там и съвкупното търсене. 2. Промяна в инвестициите основен фактор, който влияе на съвкупното търсене. По-големи инвестиции водят до увеличаване на С.Т. и обратно. Инвестиционната активност зависи от лихвения процент. Восокият лихвен % намалява ра-ра на 3те компонента на инвестициите стокови запаси, жилищно строителство и произв. оборудване. Ниският лихвен % има обратно действие става по изгодно да се теглят кредити и да се превръщат в инвестиции. 3. Промяна в държавните разходи и 4. Промяна в чистия изност. Графика на съвкупно търсене:

равнище на цените

IP

AD0 GDPc реален БНП

Кривата показва взаимозав. между цялата произведена крайна продукция , която може да бъде купена и равнището на цените. Разликата между кривата на С.Т. и кривата на пазарното търсене се състои в: 1) при кривата на пазарното търсене, абсцисата показва количеството на търсения продукт, а ординатата на цената цената на този продукт. При кривата на С.Т., хоризонталата се показва реалния БНП, а вертикалата равнището на цените, измерено чрез индекса на цените. 2) различни са причините, които определят наклона на двете криви в микро и макроиконом. теория. При пазарната крива на търсене действат ефекта на заместване и ефект ана дохода и чрез своето влияние определят наклона й, при кривата на съвкупното търсене тези 2 аспекта са неприложими. Върху (-) наклон на кривата на съвкупното търсене оказват влияние: ефектът на богатството върху разходите; ефектът на заместване с вносни стоки и ефектът на лихвения % върху разходите. Съвкупно предла-гане крива на съвкупното предлагане: представлява общият обем на произведената продукция, която фирмите са готови да предложат при дадено равнище на цените. То може да се педста-ви с величината на БНП. Факторите оказващи влияние в/у кривата на предлагането са различни в съответствие с периода: краткосро-чен или дългосрочен. Факторите в краткосрочния период са: промяна в цената на входните ресурси и промяна в производител-ността на труда. Факторите в дългосрочен период са: промени в предлагането на факторите на производството (основно на труда и капитала) и промени в производителността на факторите на произ-водство. Крива на съвкупното предлагане:

Равнище на цените

IP AS


0 реален БНП

Кривата показва зависимостта между общия обем на производство-то и равнището на цените. Класическа концепция: създадена през 1929 г., когато Великата депресия обхванала индустриалните страни продължава повече от десетилетие. В тези уловия се появява книгата на Дж. Кейнс Общатата теория на заетостта, лижвата и парите. В нея Кейн съсздава нова кейнсиянска теория за заетостта и производството. Той прави 3 основни заключения: 1. Пазарната икономика може да бъде продължително време в устойчиво равно-весие при наличие на висока безработица! И обратното. 2. Основна причина за високата безработица през Великата депресия е недостатъчното ствкупно търсене! 3. Най-важното средство за намаляване на безработицата и постиигане на пълна заетост е сти-мулиране на съвкупното търсене чрез увеличаване на държавните разходи. Според Кейнс цените и работните заплати могат да останат на едно и също равнище неопределено дълъг период от време особено при висока безработица. Основна причина за това са монополите и профсъюзите. При тези условия в кратко-та крива на предлагане се обособяват жоризонтална и вертикална част.

равновесие на цените

IP AS класическа част


Р1 ......................................... Е

D

Междинна част

Р0 C

Кейнсианска чст

0 Потенциален БНП


Съвременен вариант:


IP AD AD1 AS


P1

P00

Q0 Qf реален БНП

Макроикономическо равновесие. Съвкупно търсене и крива на съвкупно търсене facebook image
Публикувано от: Bayram Bayramov Dermendzhiev

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.