Забравена парола?
Начало на реферати

Макроикономическо равновесие същност, видове и подходи за изучаване 1


Макроикономическо равновесие: същност, видове и подходи за изучаване.

В съвременните условия изучаването на икономическите явления и процеси на макро-равнище е важно. Макроикономическите резултати ( БНП, макроикономическото рав-новесие, цикличността на развитието, безработицата, инфлацията, дисбаланса и др. ) имат възлово значение за успехите или неуспехите на една нация и нейното стопанст-во и заедно с това за приобщаването или откъсването й от най-добрите образци на човешката цивилизация.

Системата на икономиката функционира и се развива въз основа на обективно при-същи принципи, механизми и зависимости. Благодарение на това тя постига желани състояния растеж, пълна заетост на работоспособното население, стабилност на це-ните, външноикономическо равновесие и на тази основа общо макроикономическо равновесие. Но икономиката е динамична система. Тя бързо променя своите макропа-раметри , тъй като на нея обективно и е присъща и нестабилност. Макроикономичес-ката нестабилност води до загуба на ресурси, на време, поражда социални конфликти. Възникват пазарни дефекти и несъвършенства.Това налага да се въздейства върху функционирането на икономиката, да се внесат в нейната система желани състояния, които тя обективно може да постигне като се отстранят причините за макроикономи-ческата нестабилност.Инструментите за постигането на целите от макроикономичес-ката политика ( устойчив растеж на обема на производството, високо равнище на зае-тост и ниска принудителна безработица, стабилност на цените и липса на инфлация, външноикономическо равновесие и стабилен валутен курс ) са свързани с фискалната и паричната политика, с политиката на регулиране на доходите и с външноикономи-ческата политика. Под макроикономическо равновесие се разбира такова състояние на националникономика, при което не съществува тенденция към изменение (нараст-ване или свиване ) на обема на националното производство, доколкото силите съв-купното търсене и съвкупното предлагане от които зависи, взаимно се неутрализират и не оказват натиск за промяна тъй като купувачите и продавачите са еднакво доволни.

Целта на макроикономиката е определен икономически ръст, ръст на жизнения стан-дарт, динамика на съвкупното национално производство, привличане на чужди капи-тали. Разграничават се различни видове макроикономическо равновесие :Статично когато БНП е един и същ, говорим за статично равновесие;Динамично равновесие Когато стойността на БНП се променя;Краткосрочно когато краткосрочната крива на съвкупното предлагане е постоянна , а се измества кривата на съвкупното търсене под въздействието на определени фактори, сред които най-вече съвкупните разходи. Когато краткосрочното макроикономическо равновесие се установи под потенциалния продукт, е налице безработица, а ако се установи над нивото на потенциалния продукт, възниква инфлация;Дългосрочно макроикономическо равновесие формира се в резултат на промени и в кривата на съвкупното търсене, и в кривата на съвкупното предлагане, но и в двата случая на равнището на потенциалния продукти. тези подходи определят три модела на макроикономическо равновесие, Класически според него равновесие се постига върху потенциала на икономиката. Това означава, че щом има равновесие има пълна заетост на производствените фактори. Кейнсиански харак-терно равновесието може да съществува и на нива под потенциала на БВП т.е. при непълна заетост на производствените фактори. Монетарен- за да има равновесие раз-мера на паричното предлагане трябва да следва темповете на увеличаване на БВП, но не и да го изпреварва.Съществуват три модела на макроикономическо равновесие:

При Класическия подход макроикономическото равновесие се установява на равни-щето на потенциалния продукт,т.е. при пълна заетост на ресурсите. То осигурява оптимално състояние на националната икономика доколкото съществуват откло-нения под или над потенциалния продукт, те имат краткосрочно значение; При Кейн

Макроикономическо равновесие същност, видове и подходи за изучаване 1 facebook image
Публикувано от: Димитър Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.