Забравена парола?
Начало на реферати

Макроикономическо равновесие


Инвестиците са вложения за купуване на нови и подмяна на стари(изхабени) дълготрайни активи и стокови запаси.Чрез тях се възстановява аморитизирания капитал и се създава нов.Брутните инвестиции са общонаправените инвестиции и когато от тях се извадят амортизациите се получават нетните инвестиции.


Фактори, които влияят върху инвестициите :

- номинален лихвен % - ако нараства, инвестициите намаляват

- очакван реален ливен %

- очакваната норма на нетна възвращаемост

- амортизация

- данъци


Планираните инвестиции не зависят от текущия доход , поради което инвестиционната функция е хоризонтална линия.


Елемнт на съвкупните разходи са правителствените разходи зависят от БВП, данъчното облагане, икономическата политика на държавата.


Връзката между държавните разходи и БВП е положителна.С нарастване на БВП те нарастват.Но тъй като държавните разходи се планирт в държавния бюджет те не зависят от текущия БВП.Затова се приемат като автономни, кривата е хоризонтална.


Чист износ той се определя от разликата между износа и вноса.Фактори, които влияят:

- Брутен доход на изнасящата страна определея величината на вноса, когато дохода расте се увеличава вноса.

- Брутен доход на внасяюата страна определя износа.Колкото дохода на купуващата страна е по-голям, толкова износа е по-голям.

- Участие на страната в международната специализация Колкото е по-активно, толкова по-активни са вносите и износите.

- Валутен курс


2. Функция на съвкупните разходи

Елементите на съвкупните разходи, които е зависят от дохода, а от външни за модела фактори се определят като екзогенни(автономни) разходи.Такива са автономното потребление, инвестициите, правителствените разходи и износа.

Елементите , които зависят от дохода и се променят, когато той с епроменя се дефинират като ендогенни(индуцирани) разходи.Такива са потреблението(безавтономното) и внос.


Мултипликатора Промяната във всеки елемент на съвкупните разходи променя дохода и БВП.За теорията или практикат е важно степента на тази промяна, количествената взаимозависимост, между измененията на разходите и дохода.

Мултипликатора е коефициент , който показва как реагира дохода на промяната на разходите.(показва каква степен увеличаването или намаляването на разходите увеличава или намалява БВП.Когато изчисляването на мултипликатора става по постоянни цени той се дефинира като прост мултипликатор.Ако в Икономиката се знае мултипплициращия ефект може да се предвиди влиянието върху БПВ на всяко изменение на елемнтите на съвкупните разходи.Така се изчислява мултипликатор на инвестициите, на износа, държавните разходи.Според теорията на Кейнс мултипликатора се свързва с пределната склонност към потребление и формулата е :

Макроикономическо равновесие facebook image
Публикувано от: Жасмина Евгениева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.