Забравена парола?
Начало на реферати

Макроикономически показатели


Лихвен коефициент

+Търсенето на земеделска земя се обуславя главно от: земеделското население и неговата качествена характеристика; пазарните цени на земеделските продукти; значителния капитал за покупка на земя, забавения му оборот и по-ниската, в сравнение с другите отрасли, печалба; отпускането на преференциални заеми и цената на кредитите;

Предлагането на земя за продажба изисква:

- възможно най-пълно проучване на пазарите на земя, реализираните продажби и цените на участъците в зависимост от качеството и местоположението им;

- установяване на тенденциите в изменението на цените и прогнозиране на развитието им в средносрочен и дългосрочен период;

- избор на начин за реализиране на продажбата / в брой, на изплащане и др./

+Пазарът на земеделски земи общо взето е консервативен и в почти всички развити страни се регулира от държавата. Регулирането на пазарите се основава на няколко основни принципа:

- свободен избор за продажба и свободно ценообразуване;

- осигуряване на финансови средства за продажба на земя по нормирани цени на нови фермери;

- прозрачност на операциите и спазване на законността.

II.Труд и трудови ресурси в земеделието. Същност на труда и трудовите ресурси. Особености на земеделския труд. Състояние на трудовите ресурси. Пазар на труда в земеделието. Производителност на труда.

1.Същност на труда и трудовите ресурси

+Трудът като основен първичен производствен фактор играе решаваща роля в процеса на производството. Той е необходимо и главно условие за възникване, съществуване и развитие на всяко човешко общество.

+Трудът е функция на работната сила. Работната сила или работоспособността е способността на човека да се труди, сбор от физическите и умствените способности, с които той разполага.

1.1Съществено значение за развите на икономиката на всяка страна има нейният трудов потенциал, който включва всички членове на обществото, които могат да се трудят. Това са хората в трудоспособна възраст, които работят или са готови да работят.

1.2Трудовите ресурси са тази част от потенциала, на която обществото може да разчита за участие в процеса на труда. Основно те обхващат хората в трудоспособна възраст, които формират т.н. активна част на трудовите ресурси. Според българското законодателство в

Макроикономически показатели facebook image
Публикувано от: Пенка Васлева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.