Забравена парола?
Начало на реферати

Лимитиращи екологични фактори, закони на Либих и Шелфорд. Рискови и летални екологични прагове_


зона на угнетяване" до максималния песимум", след който идва зоната на загиване-горният летален праг

Закони на Либих и Шелфорд за развитието на организмите в зависимост от екологичните фактори

Теоретичното значение на концепцията за лимитиращите фактори е много важно. Тя дава на еколога отправна точка при изследване на сложните ситуации, взаимовръзки и взаимоотношения на организмите, средата и организмите помежду им.

Взаимоотношенията между средата и организмите могат да бъдат много сложни, но за щастие не всички възможни фактори на средата са еднакво важни във всяка дадена ситуация или за всеки даден вид организъм. Изучавайки конкретната ситуация екологът може да отдели вероятните най-слаби звена и да фокусира своето внимание в крайна сметка към тези условия на средата, които са най-вероятни да оказват критични или лимитиращи ефекти. Ако за определен организъм е характерен широк диапазон на толерантност към факторите, които се отличават с относително постоянство и присъствуват в средата в умерени количества, дали винаги тези фактори ще се оказват лимитиращи. И обратно, ако е известно, че един или друг организъм има тесен диапазон на толерантност към изменчивостта на някой екологичен фактор, то именно този фактор заслужава внимателно да се изучи. Той може да бъде лимитиращ.

Така например ако съдържанието на кислород в наземния екотоп е достатъчно голямо и той е винаги достъпен, поради което рядко може да е лимитиращ фактор за наземните организми с изключение на паразитите.

При антропогенната дейност обаче природното съдържание на кислород във въздуха и почвите силно се редуцира. На съвременния етап на много места кислородът се явява силно лимитиращ фактор. Такъв е случаят при отъпкването на почвите при обработката им в селското стопанство с тежките машини, покриването на почвите с асфалт, бетон, тротоарни плочи в урбанизираните райони. В градска среда много дървета от зелената система загиват поради липса на кислород в почвата.

Във водата кислородът е малко и варира, вследствие на което водните организми лесно загиват. При цъфтежа на водите в резултат на еутрофикацията синьозелените водорасли, които са продуцентите при дишането, консумират повече кислород отколкото отделят при фотосинтезата.

Лимитиращи екологични фактори, закони на Либих и Шелфорд. Рискови и летални екологични прагове_ facebook image
Публикувано от: Параскева Димитрова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.