Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по природна география на България


Арманд, Д.Л. Наука о ландшафте. М., Изд."Мысль", 1975г.

Батаклиев, Ив. - Ландшафтно поделение на България - Год. СУ, Историко-филолог. фак., 30, 1934г., №13

Бондев, Ив. Растителността на България (Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст) - С., УИ "Св. Климент Охридски", 1991г.

Велев, Ст. Климатът на България. С., Изд. "Народна просвета", 1990г.

Велчев, А. - Относно съставянето на ландшафтна карта на Южно Краище - Год. СУ, ГГФ, 71, 1980г., №2-География

Груев, Б. Обща биогеография, С., УИ "Св. Климент Охридски", 1988г.

Гълъбов, Ж. - Кратка характеристика на отделните физикогеографски области - В: География на България, т.1, С., Изд. БАН, 1966г.

Гълъбов, Ж., Цв. Михайлов, Х. Тишков, Л. Зяпков. - Комплексно физикогеографско райониране на НР България - В: Проблеми на географията в НР България, т.4, С., Изд. "Наука и изкуство", 1975г.

Иванов, Ил., М. Георгиев, К. Стойчев, П. Петров. - Опит за комплексно физикогеографско райониране на България - В: Проблеми на географията в НР България, т.2, С., Изд. "Наука и изкуство", 1968г.

Йорданова, М., Ст. Велев. - По въпроса за границите във физическата география - Пробл. на географията, кн.1, 1987г.

Калесник, С.В. - Линейны ли границы ландшафтов - Изв. АН СССР, Сер.геогр., 1952г., №2

Карагюлева, Ю. - Северна ивица на Предбалкана - В: Тектоника на Предбалкана (под ред. на Ек. Бончев), С., Изд. БАН, 1971г., с. 66-107

Мишев, К., Ив. Вапцаров, М. Данева. - Теоретични и методични основи на физикогеографското райониране - В: География на България, т.3 - Физикогеографско и социално-икономическо райониране, С., Изд. БАН, 1989г., с.13-17

Мишев, К., Ив. Вапцаров, М. Данева. - Система на таксономичните единици и нейната обосновка - В: География на България, т.3 - Физикогеографско и социално-икономическо райониране, С., Изд. БАН, 1989г., с.22-27

Лекции по природна география на България facebook image
Публикувано от: Димитър Михайлов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.