Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по наказателно процесуално право - 5курс


  1. Особените правила правила могат да бъдат класифицирани:

  • особени правила, при които са установени допълнителни процесуални форми, институти и правомощия имащи за цел да гарантират правната защита и разкриването на обективната истина.(например за непълнолетни; военните престъпления).

  • особени правила при които са съкратени и изменени някои от процесуалните форми, институти и правомощия с цел да се осигури бързина. Тук има 2 под вида в зависимост от коя фаза са.

В този анализ може да се направи следния извод – при отпадане на наказателна отговорност и налагането на административно наказание е общият наказателен процес, при който имаме съкращаване на определени процесуални форми, институти и правомощия в съдебната фаза и който приключва с налагане на административни наказания – това е една диференцирана наказателна процедура – т.е мястото му е в особените правила.

3. Обща характеристика на освобождаването от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – материално правните предпоставки са уредени в чл.78 НК. Нормата на чл.78а е императивна, така че държавните органи винаги са длъжни да я прилагат. Без да правят конкретна оценка за обществената опасност на дееца и дали целите на наказанието ще се постигнат по този начин. Възможно е престъплението за което е повдигнато обвинение да е от кръга на тези, за които ще се приложи споразумението и от кръга на тези, за които ще се приложи чл.78а. Правилното решение при такава хипотеза е лицето да се освободи от наказателна отговорност и да се наложи административно наказание, защото чл.78а има императивен характер; прилагането ще е винаги по благоприятно за дееца; когато в законодателството са предвидени алтернативно различни процедури прилага се тази, която в конкретния случай е по-благоприятна за заинтересованите страни.

Производство. На досъдебната фаза не съществуват особени правила. Единствено прокурора и то след приключване на разследването ще състави мотивирано постановление. С това постановление на прокурора не се решава въпроса за освобождаване от наказателна отговорност, с това постановление единствено прокурора се ангажира, че са налице предпоставките по 78а, а съда решава въпроса. Това следва от разпоредбата на чл.378,4,т1. В постановлението си обаче прокурора решава редица други въпроси – с него се решава фактическата обстановка, с която е извършено деянието – време, място, начин – този извод идва от чл.378,3. Съдът ще разгледа делото еднолично в открито съдебно заседание с призоваване на прокурора и обвиняемия. Неявяването на страните, които са редовно призовани, не е пречка за разглеждане на делото. По тези дела не се допускат граждански искове и не участват частни обвинители.

Правомощия на това производство в съдебната фаза – това производство пред съда не е общото първоначално първоинстанционно производство. Това следва от обстоятелството, че съда не е длъжен да събира и проверява целия доказателствен материал – 378,2. По този си белег това производство се доближава до възивното производство, но то не може да се твърди, че е обичайно възивно производство, защото съдът може да оценява събрания доказателствен материал, но не може в резултат на тази оценка да приеме нови фактически положения. Не е и касационно производство, защото съда може да проверява доказателствения материал от гледна точка на неговата пълнота, непълнота и т.н и въз основа на това да оспори фактическите констатации в постановлението на прокурора и да върне делото за допълнително разследване. (Оправдаването става с присъда).

93, 94- закон;

95, 96 – отпадат;


99


Лекции по наказателно процесуално право - 5курс facebook image
Публикувано от: Христо Радев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.