Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение


може, когато ученикът чете, да знае къде да си насочи вниманието. Проверява се разбирането и чак след това може да се обяснят някои думи. Съдържанието на текста и неговите функции ( комуникативни ) са значими при подбраните учебни дейности, които предлагаме на ученика - дискусии, обсъждане на отделни проблеми. Много често, после, преминаваме към други дейности. Учебните дейности, които се прилагат при обучението са дейности от натрупания житейски опит.

Процесът на изграждане на умения за четене с разбиране е свързан с метода на дискурсивната компетенция. Този метод позволява да се разбере текста, дори и когато има непознати думи. Този метод разчита на когнитивната база

  • Когнитивна база

  • Стратегии за четене с разбиране ( на компенсаторно ниво )

  • Формиране на дискурсивна компетенция на чуждия и на родния език - определяне какъв е текста; умения да се конструира и реконструира смисълът и знанията в хода на четенето; познаване на езиковите елементи, които осигуряват формалната и логическата свързаност на текста : кохезивни ( езикова свързаност; формална свързаност в текста) и кохерентност ( логическите връзки )


  • Лингвистична компетенция - четенето разчита на активни мисловни процеси, да се провокира мисленето на ученика. Учителят трябва да преодолее навика да се въздържа сам да каже и да обясни всичко.


. Психолингвистични модели на процеса на четене

По различен начин характеризират самия процес на четене.

1. Botom up ( Модел отдолу нагоре ) - отделя се специално внимание на текста. Процесът на четене се свежда до подробно и точно декодиране на езиковите елементи. Анализира се, дори се стига до превод. Това е в периода на обективистичната тенденция.


2. Top down ( Отгоре надолу ) - извеждат се на преден план интерпретативните умения на читателя. Читателят анализира и си оформя собствени хипотези. На преден план е ролята на читателя, неговите интерпретативни умения. Това схващане ориентира моделът към когнитивното схващане. Грешките се смятат като липса на познание. При този модал не се дава възможност на интерпретиране на текста според възрастта. Един и същ текст може да се интерпретира по един и същ начин от всички читатели.


3. Интерактивен модел на четене - взаимодействие между текст и читател ( транзакция )

Не са пренебрегнати теоретичните постановки на когнитивната психология. Моделът отдава значение на формираните представи за света. Четенето не само е процес на декодиране на лингвистичните знаци, а цели да се достигне до разбирането. Не се пренебрегва значението на никой фактор. Контактът на читателя с текста предполага процес на взаимодействие между познанието, което той има като съзнателен житейски опит, и информацията като закодирани езикови знаци.

  • Когнитивните схеми - структурират се и подлежат на преструктуриране. Информацията се съгражда и интегрира чрез тези схеми. Специалистите стигат до заключението, че само познанието от общ характер не е достатъчно, за да се достигне до разбирането.


Най-важният психолингвистичен процес за четене и разбиране е този, който отдава значение не само на прилагането и разбирането на общото съзнание за света, но и на когнитивните схеми.

Този интерактивен модел представя четенето в неговата двупластовост. Във всеки момент читателят гради хипотези за съдържанието на текста, за което прилага общите познавателни ( когнитивни ) схеми. Читателят декодира езиковите знаци и по този начин разчита на познанието ( така проверява хипотезите си, за да ги потвърди или отхвърли ). Този модел на четене е свързан с конструирането и реконструирането на смисъл и значение в хода на четенето ( конструктивизъм като педагогическа теория )


. Видове четене ( форми на четене ) - свързани са с текстовата разновидност:

1. Детайлно четене - ориентирано е към разбирането на подробностите в текста

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение facebook image
Публикувано от: Koprinka Nikolova Grueva

Подобни материалиЛекции по методика на чуждоезиковото обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.