Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


събират скалите и ги изследват; (2) онези, които се опитват да ги възпроизвеждат в лабораторията и (3) онези, които се безпокоят за произхода им (и си задават допълнителни въпроси). Всички тези страни - описателната, експерименталната и теоритичната са обединени в науката петрология.

Само описание като завършек на работата на петролога е стерилно. Експеримент, който отговаря на въпроси, които не са му задавани от петролога е безсмислен, а теория, непроизтичаща от фактите е ненужна. Теорията, в най-добрия случай е връзката между другите две страни на петрологията. Добрата теория следователно може да бъде използувана, за да интерпретира или реинтерпретира резултатите от наблюденията и да могат да се задават по-значими въпроси на експеримента, а правилно насоченият експеримент създава основите на теорията.

Петрологията решава своите задачи в тясна връзка с други науки. От една страна тя се нуждае от специалните знания на геоложките дисциплини минералогия, кристалография, учението за полезните изкопаеми, регионална геология, тектоника, основи на геохимията и т.н. От друга страна, необходима основа дават науките физико-химия (и особено термодинамика), химия, физика, математика.

В последните 20-30 години науките за Земята се развиха необикновено бързо. Представите за вътрешния строеж на Земята и за причините за геоложкото развитие се измениха коренно. Многогодишните геологически и геофизически наблюдения, които се бяха натрупали и продължават да увеличават лавината от най-разнообразна информация за състава и движенията на земната кора вече могат да се обясняват с помощта на единен механизъм - хипотезата за разширяване на морското дъно и тектониката на плочите. Използуването на свръхвисоки налягания и температури в експерименталното изучаване на полетата на устойчивост на скалите и минералите, доведе до нови изводи за скалния състав на дълбините на Земята. Всички тези успехи на съвременната геология са немислими без точното познаване на веществото на Земята, а петрологията като наука за скалите е тази геоложка дисциплина, която създаде много от необходимите предпоставки за бурния разцвет на познанието ни за тези природни процеси. Зародила се още в зората на геологическите изследвания и претърпяла твърде продължително развитие, науката за скалите винаги е била непосредствено свързана с методите на изучаването им.

Безспорно най-широко разпространение в континенталната земна кора има скалата гранит, чието име буквално означава зърнеста скала. При първите описания в литературата от края на 16 век италианецът Чезалпино е използувал този термин за всички видове зърнести скали, независимо от техния състав. По-късно, под гранити са разбирали само тези от зърнестите скали, които са изградени

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.