Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


кора, времето на кристализация е t=0.01.d2, където t е в години, а d е дебелина на дайката в метри.

Жилите са малки пластообразни тела с изкристализирали минерали, които изпълват пукнатини във вместващите скали. Обикновено са генетично свързани с околната скала - аплитови и пегматитови жили, придружаващи често плутоничните скали.

Дайкови свити в България се срещат на много места. Типични примери са Витошкият плутон в западната му част, Източното Средногорие - Бургаско, Ямболско, Западна Стара планина и др.

Б.7. Силът (интрузивен пласт) е обширно плоско пластообразно тяло с малка дебелина, вместено успоредно на шистозността или на напластяването (слоистостта) на вместващите скали. Обикновено силовете са вложени в ненагъната вместваща скала. Повечето силове са базалтови, защото, за да се получи пластинообразната форма, магмата трябва да притежава висока степен на текливост (нисък вискозитет). Силовете могат да бъдат прости и многоимпулсни, диференцирани или хомогенни. В диференцираните силове скалният състав се изменя между горната и долната му повърхност, като по-тежките и по-рано образувани кристали често са събрани до закалената основа. Дебелината се изменя от няколко метра до няколко стотин метра. Силовете се развиват в райони с хоризонтални или слабонаклонени седиментни последователности, в които средната плътност на скалите е по-малка от тази на базичната магма. В тези условия интрузията се вмества латерално между по-удобните пластови повърхнини (фиг.5.6-а и 5.6-б). Въпреки, че внедряването на пластовите интрузии е съгласно (конкордантно) в хоризонтално направление, на практика всички големи силове могат да имат на места и ъглов дискорданс и да пресичат стратиграфската последователност.

Големите плосколежащи силове често имат леко огъната навътре басейнообразна форма, като дебелината им е най-голяма в дънната им част. Често могат да се установят и подхранващите сила един или няколко канала.

Силове в гигантски мащаб са известни от областта Кару в Южна Африка, където толеитови базалти са вместени в мощната седиментна серия на системата Кару от пермско-триаска възраст. Някои от най-дебелите силове там стигат до 500 м. дебелина, а общият обем на базичните скали в провинцията е оценен на почти 500 000 км3 (Meyboom & Wallace, 1978). Класически пример е Палисадският сил, близко до р. Хъдзън до Ню Йорк, който е от триаска възраст и е с дебелина от около 300 m. В Антарктида в диабазовия сноп Ферер от юрска възраст е известен т.н. Пенепленов сил, който е с дебелина от 400 m и се разкрива на площ по-голяма от 20 000 км2.

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.