Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


на някои от по-старите Хавайски вулкани е разкрила голямо количество дайки, които са подхранвали зоните на линейна ерупция, радиално излизащи от вулканските центрове.

Дайките могат да бъдат единични или да се срещат в дайкови снопове. В някои области, тези снопове могат да са тясно свързани с центрове на вулканска активност или с плитко вместени хипоабисални интрузии и най-често са радиално разположени около тези центрове. Подобно разположение на дайков сноп е описано в България около Зидаровския монцодиоритов горнокреден плутон (Маринов и др., 1981). Дайков сноп с изключително обилие на дайки се разкрива в полуосторв Хърд, о-в Ливингстън в Антарктида (Kamenov, 1995). Там са отделени няколко отчетливи етапа на дайкообразуване, всеки от които с различна ориентация и вероятно сигнализиращ за различните режими на напрежение по време на кредната вулкано-плутонична дейност, терциерния плутонизъм и четвъртичното отваряне на вътрешно-дъговия басейн на Пролива на Дрейк (Каменов, 1997). Една от тези системи е с радиална ориентация и центрира около малкия диференциаран и залягащ на субвулканско ниво щок Хесперидес (Каmеnov, 1995). На едно разстояние от около 2 кm там са отбелязани повече от 250 бр. дайки. Ориентиравката на най-младата система дайки ( 2 - 4 Ma) съвпада с посоката на оста на вътрешно-дъговия басейн и очевидно е свързана с разтягането след спирането на субдукцията в дъгата. Класически пример за взаимоотношения между базични дайки и вулкански центрове е Терциерната магматична провинция в западната част на Шотландия. Дайковият сноп там се проследява на около 400 кm В източната част на централния комплекс Мул например, са отбелязани 375 броя дайки със средна обща мощност от 763 m за едно разстояние от 20 кm. Тези цифри внушават корово разтягане от около 4 - 5 % за тези сектори. За сравнение можем да отбележим, че само за западния бряг на п-ов Хърд в о-в Ливингстън, изчисленията показват, че екстензията е около 20 %. Ако радиалните снопове се свързват с локална инжекция на магма нагоре, то линейните снопове от дайки са показателни за много по-мащабно проявена екстензия, характеризираща обстановката в цяла голяма област.

Повечето от дайките са по-устойчиви на ерозията от вместващите ги скали и могат да останат да стърчат като изпъкнали ръбове. Базичните дайки често са афирни и са внедрени при изцяло течно състояние. Малките порфири, съсредоточени в централната част на дайката са резултат на т.н. кинетична диференциация (flow differentiation), а не са образувани, поради по-малката скорост там на застиване. Изчислено е (Jager, 1968), че за базична магма внедрена с температура около ликвидусната и с плътност около 2.65 t/m3, ако тялото е достигнало до условията, характерни за Горната

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.