Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


А.5. Диапирни плутони. Обикновено те са тела с грубо кръгови сечения, почти вертикални резки контакти с вместващите метаседиментни скали. В централната си част те са структурно изотропни, но стават към периферията си все по-силно шистозни. Множеството ксенолити във външните части придобиват все по-сплескан вид по посока на контакта. Шистозността и равнините на сплескване в ксенолитите са успоредни на контактната повърхнина. Вместващите скали извън интрузията показват развитие на малки гънки, чиито оси са успоредни също на контакта. Това разкрива тенденцията всички елементи на залягане на околните седиментни формации да се приспособяват към ориентировката на плутоничната окрайнина на тялото. Близко до контакта тези вместващи скали обикновено са интензивно деформирани и се създава впечатлението, че те са били увлечени при движението нагоре на гранитното тяло. Магматичният характер на ненашистения централен фациес на гранита се доказва ясно от гломеропорфирните структури, а геохимичното изследване сочи, че външните части на интрузията са замърсени от асимилацията на ксенолити. Предполага се, че интрузията се е подувала като балон, като напълно или частично изкристализиралата външна черупка се е изтънила от притока на магма от все още течното й ядро. Вероятно по време на интрузията, външната й част е била във формата на каша от кристали и топилка или може би е била напълно изкристализирала. Диапирният начин на внедряване се дължи и на увеличения вискозитет на кашата от кристали, топилка и ксенолити.

Класически пример за диапирен плутон е комплексът Ардара в остров Донегал, Ирландия, където интрузията е с диаметър от около 10 км. Сакарският гранит в България притежава много от характеристиките на диапирните плутони.


Б.Мафични интрузии

Б.6. Дайки. Дайките са секущи пластообразни тела, образувани чрез запълване на готови пукнатини всред вместващите ги скали и пресичащи напластяването или шистозността им (Фиг. 5.0). Магмата течаща през дайкова пукнатина изминава дълъг път преди да кристализира. Понякога пукнатината може да се преотвори отново и да се образува сложна съставна дайка, ако новата магма се различава по състав от старата. Дебелината на дайките е от няколко см. до повече от 100 м. Най-често порядъкът е от няколко десетки см. или метра. Има дайки, които са затвърдяли без да достигнат до земната повърхност, но много от тях безсъмнено са се свързвали с нея. Пукнатинни ерупции, които са повърхностен израз на дайките могат да се наблюдават в Хаваите и в Исландия. Известната пукнатинно лавово изливане Лаки в Исландия от 1783 г. е дълго повече от 20 кm. Ерозията

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.